Kungliga Tekniska Högskolan jobb i Stockholm

Hitta lediga jobb hos Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet i Stockholm.

Lektor i fysik med inriktning mot experimentell partikelfysik

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Jun 22
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Ämnesområde
Fysik med inriktning mot experimentell partikelfysik.

Ämnesbeskrivning
Ämnet omfattar acceleratorbaserad experimentell partikelfysik.

Arbetsuppgifter
Lektorn förväntas bedriva forskning inom ämnesområdet vid ATLAS-experimentet vid CERN. Arbetsuppgifterna innefattar att bidra till drift av partikeldetektor och att utveckla nya partikeldetektorer, samt att aktivt ansöka om forskningsfinansiering.

I anställningen ingår genomförande och utveckling av utbildning inom ämnesområdet på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, vilket även innefattar handledning av studenter och doktorander. Vissa administrativa uppgifter ingår, samt att medverka i kunskapsutbyte med omvärlden och att bidra till den vetenskapliga miljön. Lektorn förväntas kunna undervisa på svenska inom tre år, och vid behov upprättas i samband med anställning en språkplan som stöd.

Behörighet
Behörig att anställas som lektor är den som har:

- avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, och
- visat pedagogisk skicklighet.
Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning som lektor vid KTH ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Därutöver gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.2. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är av högsta betydelse att den sökande har

- vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet.
- pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet.Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

- förmåga att samverka med det omgivande samhället och informera om forskning och utvecklingsarbete.
- samarbetsförmåga.Det är även av betydelse att den sökande har

- förmåga att utveckla verksamhet och arbeta med personalfrågor, i vilken ingår kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet.
- administrativ skicklighet.

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Ansökan
Utforma din ansökan enligt http://www.kth.se/om/work-at-kth/cv-mall-for-anstallning-av-larare-1.471907. Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen.

Komplett ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Du ansöker online via KTH:s rekryteringssystem.

För mer information om KTH:s bedömning, se https://intra.kth.se/polopoly_fs/1.803581!/Anställningsordning vid KTH.pdf.

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

KTH Relocation bistår med hjälp i frågor om etablering i Sverige och på KTH, https://www.kth.se/en/om/work-at-kth/relocation

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Bitr. lektor i datavetenskap med inriktning mot algoritmer och dataanalys

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Jun 17
Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, WASP, är Sveriges största enskilda forskningsprogram i modern tid.

Programmet skapar en plattform för akademisk forskning och utbildning i nära samarbete med ledande svensk teknikintensiv industri. Forskningen innefattar artificiell intelligens och autonoma system som verkar i samarbete med människor och som anpassar sig till sin omgivning med hjälp av sensorer, information och kunskap och skapar intelligenta system av system. WASPs vision är excellent forskning och kompetens inom artificiell intelligens, autonoma system och mjukvara till gagn för svensk industri. 

Ämnesområde
Datavetenskap med inriktning mot algoritmer och dataanalys.

Ämnesbeskrivning
Ämnet omfattar de matematiska och beräkningsmässiga grunderna för dataanalys, med tonvikt på den underliggande teorin för att destillera kunskap från stora komplexa datamängder. Det inkluderar men är inte begränsade till modeller och algoritmer för kunskapsupptäckt, nya beräkningsmetoder för storskalig datahantering, optimering för maskininlärning, analys av informationsnätverk och sociala nätverk, metoder för förklarlig maskininlärning och AI, samt rättvisa och transparens i inlärningssystem.

Arbetsuppgifter
Arbetet består till större delen av forskning och handledning av doktorander inom ämnesområdet. Den biträdande lektorn förväntas etablera och leda en forskargrupp inom ämnesområdet. Dessutom förväntas den biträdande lektorn söka forskningsmedel, samt etablera industriella och akademiska samarbeten både nationellt och internationellt. I anställningen ingår även att utveckla och undervisa i kurser på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå inom ämnesområdet.

Den biträdande lektorn kommer att ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och få meriter som kan ge behörighet för en annan läraranställning som det ställs högre krav på behörighet för (se 4 kap. 12 a § högskoleförordningen). Den biträdande lektorn kan ansöka om befordran till lektor i enlighet med 4 kap. 12 c § högskoleförordningen.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning som biträdande lektor vid KTH gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.3. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är av högsta betydelse att den sökande har

- vetenskaplig skicklighet visad genom vetenskaplig publicering, konferensdeltagande, deltagande i forskningssamarbeten samt andra åtaganden i vetenskapssamhället såsom exempelvis gransknings- eller sakkunniguppdrag.
- potential till meritering för högre läraranställning. Häri inbegrips potential till självständig utveckling som forskare och lärare inom aktuellt ämnesområde samt förmåga till etablering, förnyelse och utveckling av aktuellt forskningsområde.

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

- intresse för och insikter rörande pedagogisk utveckling inom aktuellt ämnesområde.
- intresse för och insikter rörande ledarskap i akademin, samverkan med det omgivande samhället, samt medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet.

Det är även av betydelse att den sökande har

- postdoktorsvistelse i annan forskningsmiljö än det lärosäte den sökande disputerat vid. Erfarenhet från forsknings- och utvecklingsarbete inom industrin eller andra organisationer kan bedömas motsvara en traditionell postdoktorsvistelse vid ett annat lärosäte.
- administrativ skicklighet.

Särskilda bedömningsgrunder för befordran till lektor
Vid prövning av ansökan om befordran till lektor kommer den sökandes förmåga att självständigt initiera och driva forskning av hög vetenskaplig kvalitet, publicerad i internationella tidskrifter och konferensvolymer samt sökandes förmåga att erhålla finansiering av forskningsverksamhet att bedömas. Av högsta betydelse är den sökandes förmåga att självständigt etablera nya samarbeten och forskningsinriktningar. Av högsta betydelse är även att den sökande har visat skicklighet i undervisning samt handledning. Förmåga att undervisa på svenska är en merit som tillmäts stor vikt vid ansökan om befordran.

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Ansökan
Utforma din ansökan enligt http://www.kth.se/om/work-at-kth/cv-mall-for-anstallning-av-larare-1.471907 Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem.

Övrigt
Tidsbegränsat till: Anställningen är tillsvidare, dock längst sex år, och kan förnyas om det på grund av lärarens sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst åtta år. Anställningen ingår i Tenure Track-systemet vid KTH och den biträdande lektorn ska efter ansökan prövas för befordran till lektor.

För mer information om KTH:s bedömning, se https://intra.kth.se/polopoly_fs/1.803581!/Anställningsordning vid KTH.pdf

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering, https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

KTH Relocation bistår med hjälp i frågor om etablering i Sverige och på KTH, https://www.kth.se/en/om/work-at-kth/relocation

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Lektor i miljöhumaniora

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Jun 30
Nytt
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Ämnesområde
Miljöhumaniora med historisk inriktning.

Ämnesbeskrivning
Miljöhumaniora är samlingsnamnet på ett framväxande forskningsfält där humanistiska och samhällsvetenskapliga metoder och teorier används för att ställa och besvara frågor om miljö, natur och klimat och deras användning och representation i samhälle och kultur. Det multidisciplinära fältet innefattar historiska perspektiv på de föränderliga relationerna mellan människor och deras naturliga miljöer.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår forskning och lektorn förväntas aktivt ansöka om forskningsfinansiering. Det ingår att undervisa på kurser som avdelningen ger på grund-, avancerad och forskarnivå på KTH och i samarbete med andra universitet, nationellt och internationellt. Kursutveckling och pedagogiskt arbete är en viktig del av undervisningsansvaret. I arbetsuppgifterna ingår att handleda doktorander när sådana finns inom ämnesområdet och på andra sätt delta i forskarutbildningen. Därtill ingår att samverka med det omgivande samhället.

I arbetsuppgifterna kan det också ingå att leda större eller mindre grupper inom avdelningen i särskilda satsningar eller större forskningsprojekt. Lektorn förväntas delta i tvärvetenskapliga samarbeten inom angränsande områden av humaniora och samhällsvetenskap, exempelvis kritisk geografi, postkoloniala studier, geopolitik, klimat-, migrations- och utvecklingsstudier.

Behörighet
Behörig att anställas som lektor är den som har:

- avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, och
- visat pedagogisk skicklighet.
Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning som lektor vid KTH ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Därutöver gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.2. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är av högsta betydelse att den sökande har

- vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet.

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

- pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet.
- förmåga att samverka med det omgivande samhället och informera om forskning och utvecklingsarbete.
- samarbetsförmåga.
- administrativ skicklighet.

Det är även av betydelse att den sökande har

- skicklighet i att utveckla och leda verksamhet och personal. Däri ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet.

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Ansökan
Utforma din ansökan enligt http://www.kth.se/om/work-at-kth/cv-mall-for-anstallning-av-larare-1.471907. Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen.

Komplett ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Du ansöker online via KTH:s rekryteringssystem.

För mer information om KTH:s bedömning, se https://intra.kth.se/polopoly_fs/1.803581!/Anställningsordning vid KTH.pdf.

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

KTH Relocation bistår med hjälp i frågor om etablering i Sverige och på KTH, https://www.kth.se/en/om/work-at-kth/relocation

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Lektor i betongbyggnad

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Jun 30
Nytt
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Ämnesområde
Betongbyggnad.

Ämnesbeskrivning
Ämnet omfattar konstruktionsteknik, materialteknik och produktionsteknik för byggnader av betong, med särskilt fokus på större anläggningskonstruktioner för infrastrukturen. Detta innefattar bland annat metoder för att beakta inverkan av statiska och dynamiska laster, långtidsbeteende och åldrande, strukturell respons och säkerhet, reparation, uppgradering, uthållighet samt resurssnåla och miljövänliga byggnader för vattenkraft, kärnkraft, vindkraft, tunnlar, broar, vägar och järnvägar.

Arbetsuppgifter
Lektorn förväntas bedriva forskning med inriktning mot konstruktion och dimensionering av avancerade större betongkonstruktioner, vara huvudhandledare och biträdande handledare för doktorander och verka övergripande inom forskargruppens områden för konstruktionsberäkning, materialteknik och numerisk analys. Lektorn ska även ansvara för att söka egna forskningsmedel samt vara projektledare med utförandeansvar för egna forskningsprojekt. Undervisa på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå som bland annat kursansvarig lärare samt koordinator och handledare för examensarbeten. Dessutom förväntas lektorn utveckla samarbeten med samhällsaktörer och akademiska miljöer inom och utanför KTH, samt medverka i andra aktiviteter relaterade till forskning, undervisning och omgivningssamverkan. Undervisningen bedrivs på svenska och engelska.
Lektorn förväntas kunna undervisa på svenska inom tre år. Vid behov upprättas en språkplan som stöd i samband med anställning.

Behörighet
Behörig att anställas som lektor är den som har:

- avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, och
- visat pedagogisk skicklighet.
Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning som lektor vid KTH ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Därutöver gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.2. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.

 

Det är av högsta betydelse att den sökande har

- vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet.
- pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet.
- förmåga att samverka med det omgivande samhället och informera om forskning och utvecklingsarbete.Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

- skicklighet att utveckla och leda verksamhet och medarbetare. Däri ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.
- administrativ skicklighet.
- samarbetsförmåga.

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Ansökan
Utforma din ansökan enligt http://www.kth.se/om/work-at-kth/cv-mall-for-anstallning-av-larare-1.471907. Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen.

Komplett ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Du ansöker online via KTH:s rekryteringssystem.

För mer information om KTH:s bedömning, se https://intra.kth.se/polopoly_fs/1.803581!/Anställningsordning vid KTH.pdf.

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

KTH Relocation bistår med hjälp i frågor om etablering i Sverige och på KTH, https://www.kth.se/en/om/work-at-kth/relocation

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Postdoktor i informationsteori

Forskare, IT
Läs mer Jun 21
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Arbetsuppgifter
Vi söker en postdoc i informationsteori för att stärka vår miljö och grundläggande forskning inom lärande, kommunikation, säkerhet och integritet.

Som postdoc är ditt primära mål att meritera dig som forskare, båda genom enskilt arbete och i samarbete med andra forskare vid avdelningen. Beskrivning av det konkreta forskningsprojektet kan utarbetas relativt fritt inom ramen för avdelningens verksamhet, i samråd med handledare. Tjänsten är placerad på Avdelningen för teknisk informationsvetenskap, vid Skolan för elektroteknik och datavetenskap.

Vi erbjuder
- En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid
- Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö

https://www.kth.se/om/work-at-kth/kth-your-future-workplace-1.49050

Kvalifikationer
Krav

- Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
- Generellt visad vetenskaplig skicklighet och potential.
- Stark bakgrund inom informationsteori med tillämpningar på lärande, kommunikation, säkerhet eller integritet.
- Utmärkt akademisk meritering och potential, väl utvecklade analytiska färdigheter, samt färdigheter i problemlösning.
- Pedagogisk förmåga och skicklighet i att kommunicera den egna forskningen.
- Förmåga att arbeta självständigt.
- Utmärkta kunskaper i engelska i tal och skrift då det krävs i det dagliga arbetet.
- Medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet.

Meriterande

- Vid sista ansökningsdag högst tre år sedan doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen avlades.
- God samarbetsförmåga

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Ansökan
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska innehålla:

-  CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap.
- Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.
- Kortfattad redogörelse för varför du vill bedriva forskning, dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. max 2 sidor lång.
- 3 forskningsartiklar relevanta för utlysningen och författade av den sökande.  
- Kontaktinformation till två referenspersoner. Vi kontakta referenser endast för utvalda kandidater

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare, dock längst två år.

En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.


Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Ansök nu

Postdoktor inom datorseende / maskininlärning / tillämpad matematik

Dataingenjör
Läs mer Jun 30
Nytt
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Arbetsuppgifter
Avdelningen för Beräkningsvetenskap och beräkningsteknik (CST) söker en postdoktor inom datorseende / maskininlärning/ tillämpad matematik för att hantera skalor i djupa nätverk.

I vår forskning utvecklar vi djupa nätverk för att bearbeta bilddata som hanterar skalningstransformationer och andra bildtransformationer på ett teoretiskt välgrundat sätt. Vår forskning inom detta område omfattar såväl teoretisk modellering av inverkan av bildtransformationer på olika arkitekturer för djupa nätverk, som experimentell utvärdering av sådana nätverk på kvantifierande testdatamängder för att utröna deras egenskaper. Arbetet omfattar även skapandet av nya testdatamängder med syfte att möjliggöra karaktäriseringar av egenskaper hos djupa nätverk, på sätt som inte täcks av existerande testdatamängder.

För exempel på våra tidigare arbeten inom detta område, se https://www.kth.se/profile/tony/page/deep-networks

Inom ramarna för denna postdoktorstjänst förväntas du arbeta med och bidra till forskningen gällande skalkovarianta eller skalekvivarianta djupa nätverk och/eller djupa nätverk parametriserade i termer av gaussderivator, gällande specifika forskningsuppgifter som vi väljer tillsammans.

Den valda kandidaten kommer att arbeta nära tillsammans med projektledaren Tony Lindeberg.

Vi erbjuder
- En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid
- Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö
- En möjlighet att arbeta i ett projekt med nära kopplingar mellan teoretisk analys och experimentella utvärderingar.
- En tvärvetenskaplig arbetsmiljö, där kandidaten har möjlighet att utveckla nya kompletterande förmågor

https://www.kth.se/om/work-at-kth/kth-your-future-workplace-1.49050

Kvalifikationer
Krav

- · Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
- Doktorsexamen ska vara inom datorseende, maskininlärning, tillämpad matematik eller relaterat ämne som handlar om automatisk bearbetning av bildinformation.
- Kandidaten bör ha tidigare erfarenhet av experimentella utvärderingar med användning av modern arkitektur för djupa nätverk, helst PyTorch.
- Kandidaten bo?r ha teoretisk bakgrund inom kontinuerlig matematik fo?r att modellera faltningsoperationer och inverkan av bildtransformationer pa? bilddata.

Meriterande

- Vid sista ansökningsdag högst tre år sedan doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen avlades.

Kunskaper och färdigheter som är meriterande för anställningen:

- Vetenskaplig skicklighet
- Pedagogisk förmåga
- Medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet
- Samarbetsförmåga
- Självständighet

Som person har du mycket god vetenskaplig skicklighet och samarbetsförmåga, i kombination med självständighet, med mycket god förmåga att sätta dig in i nya teorier och genomföra implementationer och experimentella utvärderingar, i nära samarbete med den forskningsmiljö där du verkar. Du innehar också medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet.

Den föredragna kandidaten ska också ha demonstrerat expertis (genom publikationer) inom något av följande områden:

- Djupa nätverk som hanterar bildinformation för uppgifter i datorseende, inkluderande experimentell utvärdering med moderna arkitekturer för djupa nätverk
- Kontinuerliga modeller för djupa nätverk applicerade på bildinformation
- Teoretisk modellering av skaltransformationer eller andra bildtransformationer applicerade på automatisk bearbetning av bildinformation

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Ansökan
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska innehålla:

- CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap.
- Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa två språk.
- Kort sammanfattning av tidigare vetenskapliga arbeten, max 2 sidor lång.
- Kortfattad redogörelse om varför du är intresserad av denna tjänst och vad som gör dig till en lämplig kandidat för tjänsten, max 2 sidor lång.
- Kontaktuppgifter till två akademiska referenspersoner.
- Uppgifter om när du skulle kunna vara tillgänglig för denna tjänst.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare dock längst tre år.

En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Ansök nu

Forskningsingenjör inom maskininlärning

Dataingenjör
Läs mer Jun 29
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Arbetsuppgifter
Vid avdelningen för beräkningsvetenskap och beräkningsteknik, CST på EECS-skolan, KTH arbetar vi med att utveckla deep learning-metoder som hanterar skalvariationer i indata på ett teoretiskt välgrundade sätt.

Se https://www.kth.se/profile/tony/page/deep-networksför exempel på våra tidigare arbeten.

Vi söker en  forskningsingenjör för att medverka i denna forskning genom att utveckla nya nätverksarkitekturer med syfte att utföra systematiska experiment med dessa. Arbetet omfattar att generera datamängder som testar skalvariationer i testdata som inte spänns upp av träningsdata, samt att undersöka hur annan a priori-information till nätverken kan få dessa att generalisera till nya skalor som inte spänns upp av träningsdata. Som förkunskaper till tjänsten förutsätts du ha erfarenhet av- och kunna arbeta självständigt med moderna ramverk för deep learning, företrädesvis PyTorch. Du förutsätts också ha grundläggande kunskaper i matematik för att modellera faltningsoperationer på kontinuerlig bilddata. En lämplig bakgrund kan vara studier i teknisk fysik eller datavetenskap.

Arbetet kan utföras på heltid eller deltid enligt överenskommelse. Anställningen är tänkt att pågå i tre månader men det finns möjlighet till eventuell förlängning.

Vi erbjuder
- En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid
- Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö

https://www.kth.se/om/work-at-kth/kth-your-future-workplace-1.49050

Kvalifikationer
Krav

- Avlagd examen på grundnivå eller avancerad nivå (högskoleutbildning) inom ämnet för anställningen eller motsvarande kompetens.
- Goda kunskaper i engelska då det används i det dagliga arbetet

Meriterande

Kunskaper och färdigheter som är meriterande för anställningen:

- Ämnesskicklighet
- Yrkesskicklighet.
- Medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.
- Samarbetsförmåga
- Självständighet

Som person har du god kunskap inom strukturerad programmering. Vi önskar att du innehar goda kunskaper i att programmera djupa nätverk i Python, företrädesvis i PyThorch.

Vidare bör du ha god samarbetsförmåga i kombination med självständighet. Du kan också sätta dig in i nya teorier och genomföra implementationer och göra experimentella undersökningar, i nära samarbete med den forskningsmiljö där du verkar. Du innehar också medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet.

Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898. 

Ansökan
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska innehålla:

- CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap.
- Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.
- Betygsunderlag från universitetsstudier
- Personligt brev om varför du är intresserad av denna tjänst, max 2 sidor långt

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).

Om anställningen 
Anställningen gäller tidsbegränsat enligt avtal - i upp till 3 mån, med tillträde enligt överenskommelse.

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Ansök nu

Serviceinriktad person för inköp och lokalt verksamhetsstöd

Kemist
Läs mer Jun 23
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Arbetsuppgifter
Vi söker en tekniker för en tillsvidareanställning till oss på avdelningarna proteinteknik och protein engineering.

De huvudsakliga arbetsuppgifterna är inköp av kemikalier, reagens och förbrukningsmaterial för laboratorieverksamhet. I mindre omfattning kommer även inköp av andra varor och tjänster till avdelningens verksamhet att ingå. Andra administrativa arbetsuppgifter, t ex resebokningar och hantering av servicekontrakt, kan komma att ingå. Vi söker en person som trivs med administrativa arbetsuppgifter och ser god service som en självklar del av arbetet, både med interna och externa kontakter. För att passa in i rollen ser vi gärna att du är kommunikativ, flexibel och har förmåga att ta egna initiativ. Du har en god förmåga att skapa struktur för att klara varierande arbetsuppgifter och är van att arbeta självständigt, men i nära samarbete med kollegor.

Vi erbjuder
- En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid
- Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö
- Arbete i Stockholm med närhet till naturen

https://www.kth.se/om/work-at-kth/kth-your-future-workplace-1.49050

Kvalifikationer
Krav

- Gymnasieexamen
- God kommunikativ förmåga, god datorvana, samt goda kunskaper i svenska och engelska då språken pratas på institutionen

Meriterande

- Gymnasieexamen med inriktning mot naturvetenskap eller teknik
- Tidigare arbetslivserfarenhet från serviceinriktat yrke eller laborativ verksamhet
- Tidigare arbetslivserfarenhet från administration på universitet/högskola

Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898. 

Ansökan
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).

Om anställningen 
Anställningen gäller tillsvidare enligt avtal.
Anställningen inleds med sex månaders provanställning.

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Ansök nu

Administratör

Personaladministratör/Personalassistent
Läs mer Jun 22
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Arbetsuppgifter
Trivs du i en administrativ roll där du får ta eget ansvar? Är du en ordningsam och noggrann person som uppskattar att arbeta med många kontaktytor? Då kan rollen som administratör hos oss vara något för dig!

 Vi söker en administratör till verksamhetsstödet för institutionerna Fastigheter och byggande och Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, på skolan för arkitektur och samhällsbyggnad.

Vi söker dig som trivs med att arbeta med administrativa arbetsuppgifter och ser god service som en självklar del av arbetet.

Som administratör hos oss ingår du i en grupp som tillsammans stödjer institutionernas lärare, forskare, studenter och ledningsgrupp, inklusive utbildningsadministration, dokumenthantering och event.

Exempel på uppgifter inkluderar att koordinera för olika event och institutionsgemensamma sammankomster; introduktion för nya medarbetare; göra resebeställningar åt icke anställd personal; samt arkivsamordning m.m.

Ansvarsområden kan skifta beroende på verksamhetens behov och resurser.

Eftersom vi verkar i en internationell miljö, där arbetet involverar kontakter med både interna och externa parter, behöver du vara skicklig på att utrycka dig på svenska och engelska i såväl tal som skrift.

Välkommen med din ansökan!

Vi erbjuder
- En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid
- Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö
- En roll där din insats har stor betydelse för KTHs lärare, forskare och studenter.
- Arbete i Stockholm med närhet till naturen

https://www.kth.se/om/work-at-kth/kth-your-future-workplace-1.49050

Kvalifikationer
Krav

- Gymnasieexamen
- Flerårig arbetslivserfarenhet av administrativt arbete
- Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift eftersom det krävs i det dagliga arbetet
- Goda kunskaper i MS Office programmen

För att passa i rollen är du kommunikativ, har en professionell inställning och är öppen i ditt bemötande. Du är van att arbeta självständigt men också i grupp, och har förmåga att driva frågeställningar inom det egna arbetsområdet med lösningsorienterat fokus.

Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Meriterande

- Högskoleutbildning eller motsvarande
- Erfarenhet av administrativt arbete inom universitet/högskola
- Erfarenhet av att koordinera event/seminarium/webinarium
- Erfarenhet av utbildningsadministration
- Kunskap inom diverse stödprogram såsom Ladok, Canvas, W3D3, Mobile Expense.

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898. 

Ansökan
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).

Om anställningen 
Anställningen gäller tillsvidare enligt avtal.
Anställningen inleds med sex månaders provanställning.

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Ansök nu

Doktorander inom Nätverkssystem för maskininlärning

Doktorand
Läs mer Maj 12
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Projektbeskrivning
De utlysta doktorandtjänsterna är inom ett ambitiöst 5-års projekt benämnt ”ULTRA”, finansierat av europeiska forskningsrådets (ERC) konsolideringsbidrag.

Projektet har en budget på två miljoner euro och är tänkt att dramatiskt ändra hur internettjänster är uppbyggda.
Ditt arbete kommer att innebära design, implementering och utvärdering av distribuerade system och nätverk för att bygga internettjänster med extremt låg latens. Särskild tonvikt kommer att läggas på låg latens, elastiska ramar för maskininlärning (inklusive distribuerat och federerat lärande). Exempel på andra tjänster som ska byggas inkluderar avancerad, strömlinjeformad serverprogramvara, Network Functions Virtualization (NFV) med den verkliga hastigheten av den underliggande hårdvaran, load balancing inom datacenter, smidig och effektiv geodistribuerad datalagringssystem som uppfyller deras Service Level Agreements (SLAs) och scheduling av datapaket över hela Internet. Du kommer att vara en del av Network Systems Laboratory (NSLab) och handledas av professor Dejan Kostic och biträdande lektor Marco Chiesa.

Forskarutbildningsämne: Informations- och kommunikationsteknik

Handledning: Du kommer att vara en del av Network Systems Laboratory (NSLab), med dina studier handledas av professor Dejan Kostic och biträdande lektor Marco Chiesa. Utöver dina forskarstudier förväntas du undervisa eller utföra annan institutionstjänstgöring upp till 20% av heltid. En anställning som doktorand vid KTH erbjuder utmärkta villkor med konkurrenskraftiga löner, hälsovård, och bidrag till pensionsfonder.

Vi erbjuder
- Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över https://www.kth.se/en/studies/phd/why-1.521017
- En arbetsplats med https://www.kth.se/om/work-at-kth/en-arbetsplats-med-mangaformaner-1.467932 och månadslön enligt https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915
- Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
- Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.

Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

- avlagt en examen på avancerad nivå, eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175

Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

- självständigt driva sitt arbete framåt,
- kunna samarbeta med andra,
- ha ett professionellt förhållningssätt och
- analysera och arbeta med komplexa frågor.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen
Information om antagning och anställning 
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på https://www.dr.kth.se/.

Ansökan 
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
- Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska https://www.kth.se/student/program/examen/verifiering/vidimering-av-handlingar-1.55190 
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Ansök nu

Postdoktor inom fordorn till nätet

Forskare, IT
Läs mer Jun 22
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Arbetsuppgifter
Drivna av miljöhänsyn och hållbarhetskrav har elfordon (EV) väckt global uppmärksamhet eftersom de ger mer miljövänliga transporter.

Det storskaliga utnyttjandet av elbilar kommer dock att kraftigt öka elförbrukningen i nätet. Om laddning av elbilar inte hanteras kommer det att ha betydande inverkan på elnätet och kräva dyr nätförstärkning. Å andra sidan kommer fordon till nät (V2G) och smart laddning att ge möjligheter att minimera påverkan på nätet och tillhandahålla nätstöd för smidig integrering av elbilar. Detta projekt kommer att anställa två forskare, en kommer att arbeta med design av smarta laddningsstrategier för EV-integration samt energihantering av energihubben, den andra kommer att arbeta med kraftelektronik och styrning för V2G-system.

Vi erbjuder
- En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid
- Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö

https://www.kth.se/om/work-at-kth/kth-your-future-workplace-1.49050

Kvalifikationer
Krav

- Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
- Den sökande ska ha en forskningsbakgrund inom minst ett område relaterat till projektet: - reglering och optimering av  av distributionsysstem/energilager/mikronät/elbilsladdning
- design och kontroll av elektroniska frekvensomriktareMeriterande

- Vid sista ansökningsdag högst tre år sedan doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen avlades.
- Internationell påverkan och forskningsresultat inom relaterat område
- Förmåga att arbeta självständigt såväl som en del av teamet.
- Förmåga att kommunicera forskningsidéer och resultat flytande.
- Pedagogisk förmåga
- Medvetenhet om värderingsfrågor, inklusive mångfald och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet och etiskt forskningsarbete. 

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Ansökan
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska innehålla: 

- CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap.
- Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.
- Din forskningserfarenhet (1 sida) och din forskningsplan (1 sida) för detta projekt.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare, dock längst två år

En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.


Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Ansök nu

Postdoktor i robust inlärning av djupa probabilistiska dynamiska modeller

Forskare, IT
Läs mer Jun 22
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Arbetsuppgifter
Avdelningen för Tekniskt informationsvetenskap vid Skolan för Elektroteknik och datavetenskap söker en postdoktor inom robust inlärning av djupa probabilistiska dynamiska modeller.

Målet med detta projekt är att utveckla nya principer och metoder för modellering av dynamiska system, baserad på neurala nätverk. Djupa neurala nätverk kan hjälpa till att modellera komplexa sannolikhetsfördelningar (t.ex. med hjälp av variational autoencoders eller generative adversarial models) som är explicita, vilket gör att vi kan beräkna sannolikhetsfördelningen för data effektivt och genera data som följer denna fördelning. Dessa explicita sannolikhetsfördelningar kommer också att tillåta oss att utnyttja Bayesianska inlärningsprinciper. Sådana dynamiska modeller möjliggör en effektiv detektering/skattning/behandling av relevanta underliggande signaler. Dessutom kommer behandlingen och inlärningen att vara robust mot brus. För att lära oss robusta lågdimensionella dynamiska strukturer från data kommer vi att fokusera på djupa nätverk. Informationsteoretiska mått och koncepter från kausal slutledning kommer att hjälpa oss ytterligare att förbättra sådana dynamiska modeller. Principer och metoder som utvecklats i detta projekt kommer att vara relevanta inom olika tillämpningsområden såsom till exempel tidsserieanalys av patientdata som kan hjälpa till att förutsäga infektioner, autonoma fordonsvideodata som kan användas för att förutsäga avsikten hos intilliggande fordon, och sportvideodata som kan analyseras för att skatta spelarens plats och agerande. Dessutom kommer vi att utforska ytterligare tillämpningar i samarbete med andra forskare vid KTH och industrin.

Som postdoktor är din primära arbetsuppgift att meritera dig som forskare, både genom enskilt arbete och i samarbete med andra forskare vid avdelningen. I detta projekt får du stöd av universitetslektorerna Saikat Chatterjee, Ragnar Thobaben och Markus Flierl som kommer att ge dig möjligheten att engagera dig i pågående samarbeten med industrin och Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm.

Vi erbjuder
- En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid
- Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö

https://www.kth.se/om/work-at-kth/kth-your-future-workplace-1.49050

Kvalifikationer
Krav

- Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
- Generellt visad vetenskaplig skicklighet och potential.
- Stark bakgrund inom djupinlärning inklusive RNN, Bayesiansk maskininlärning inklusive linjära dynamiska system, informationsteoretiska koncept för inlärning och relaterade programmeringsfärdigheter inklusive Python.
- Utmärkt akademisk meritering och potential, väl utvecklade analytiska färdigheter, samt färdigheter i problemlösning.
- Förmåga att arbeta självständigt.
- Utmärkta kunskaper i engelska i tal och skrift då det behövs i det dagliga arbetet

Meriterande

- Vid sista ansökningsdag högst tre år sedan doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen avlades.
- God samarbetsförmåga.
- Generellt visad starkt engagemang inom det internationella forskarsamhället (t.ex. bidrag till offentliga diskussioner, aktiv granskare vid internationella konferenser, publicering av handledningsmaterial).
- Medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Ansökan
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska innehålla:

- CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap.
- Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.
- Kortfattad redogörelse för varför du vill bedriva forskning, dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. max 2 sidor lång.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare, dock längst två år

En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.


Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Ansök nu

Upphandlare

Upphandlare
Läs mer Jun 23
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.


Det gemensamma verksamhetsstödets (GVS) uppgift är att stödja universitetets kärnverksamhet utbildning och forskning. Det gör vi genom att ge kvalificerat stöd i olika administrativa processer. Samtidigt är vi inom verksamhetsstödet policyskapande och samordnande. Vi ansvarar även för att utföra kvalitetskontroller, uppföljningar och utvärderingar som utvecklar verksamheten.Som upphandlare kommer du att tillhöra upphandlingsgruppen inom Ekonomiavdelningen inom GVS.

Gruppen består av ca 15 medarbetare och är en av fem grupper inom avdelningen. Upphandlingsgruppen är regelskapande, rådgivande, samordnande och utvärderande gentemot verksamheten i upphandlingsfrågor. Upphandlingsgruppens ansvarsområden är upphandling, system för e-handel och avtalsuppföljning. Gruppen ansvarar bland annat för genomförande av samtliga upphandlingar på KTH där värdet på upphandlingen överstiger direktupphandlingsgränsen, KTH:s e-handel, överprövningsärenden i upphandlingar och avtalsuppföljning. Inom gruppen ligger också det operativa ansvaret för inköpssamordning inom GVS. 

Upphandlingsgruppen leds av KTH:s Upphandlingschef och placering för tjänsten är vid KTH Campus Valhallavägen i Stockholm.

Arbetsuppgifter
KTH söker en upphandlare som kommer att arbeta med förnyad konkurrensutsättning, direktupphandlingar och upphandlingar av varor och tjänster. Arbetet omfattar hela upphandlingsprocessen från marknadsundersökning till avtalsskrivning, implementering i e-handelssystemet och avtalsuppföljning. I tjänsten ingår att ge information, rådgivning och rekommendationer i inköps- och upphandlingsfrågor samt upphandlingsadministration.

Exempel på arbetsuppgifter:

- Genomföra direktupphandlingar, förnyad konkurrensutsättning och upphandlingar
- Delta i förstudier och kravställning inför upphandlingar, skriva och granska upphandlingsdokument, annonsera upphandlingar samt utvärdera inkomna anbud 
- Förvalta avtal samt kontakter med KTH:s beställare och leverantörer 
- Förvalta och bistå i arbetet med implementering i KTH:s e-handelssystem 
- Upphandlingsadministration, exempelvis uppdatering och underhåll av avtalskatalog, arkiveringsfrågor och uppdateringar på intranätssidor.

Vi erbjuder
- En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid
- Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö

https://www.kth.se/om/work-at-kth/kth-your-future-workplace-1.49050

Kvalifikationer
Krav

- 2-årig YH-utbildning med inriktning mot inköp och upphandling eller likvärdiga kunskaper och erfarenheter som arbetsgivaren bedömer som likvärdiga
- Erfarenhet av att arbeta i upphandlingsverktyg (KTH använder TendSign)
- Goda kunskaper i Office-paketet
- Uttrycker dig väl på svenska och engelska i både tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet
- Administrativ förmåga.

Meriterande

- LIA-praktik på statlig myndighet eller inom en komplex organisationFör att lyckas i rollen har du förmåga att förhålla dig på ett sätt som är anpassat till situationen. Arbetet kräver att du har samarbetsförmåga och att du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Arbetsuppgifterna kräver att du är kvalitetsmedveten och att du förstår och underhåller det fackmannamässiga aspekterna av arbetet då du kommer att utgöra en kunskapsresurs för andra.

Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898. 

Ansökan
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).

Om anställningen 
Anställningen gäller tillsvidare enligt avtal.
Anställningen inleds med sex månaders provanställning.

 

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Ansök nu

Doktorand inom robotik och perception

Doktorand
Läs mer Jun 9
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Projektbeskrivning
Vi studerar kartläggning för robotar.

Visionen är en 3D gridrepresentation som underhålls i realtid och kan modellera en dynamisk scen, inklusive de rörliga objekten. Vi kommer att utöka vårt arbete med UFOMap, som redan ger ett effektivt sätt att hantera data som t.ex. hindertäthet och semantik. Några frågor att ta itu med: Hur modellerar man den dynamiska informationen och införliva mätningar från olika källor (optiskt flöde, objektspårare, etc)? Hur möjliggör man förutsägelser om framtida tillstånd? Hur modellerar man den starka korrelationen mellan voxlar men som ignoreras i den ursprungliga gridformulering? Tjänsten är på avdelningen Robotik, Perception and Learning (RPL) https://www.kth.se/is/rpl/

Tjänsten finansieras av WASP. Forskarskolan inom WASP har som mål att förse framtidens forskare md nödvändig kunskap för att kunna analysera, utveckla och bidra aktivt till den tvärvetenskapliga utvecklingen av artificiell intelligens, autonoma system och mjukvara. Genom ett ambitiöst program med forskningsbesök, partneruniversitet och gästföreläsare stöder forskarskolan aktivt bildandet av ett stark multidisciplinärt och internationellt professionellt nätverk mellan doktorander, forskare och industri.

Forskarskolan erbjuder därmed en unik möjlighet för de studenter som lockas av internationell forskning i världsklass med industriell relevans.

För info: http://wasp-sweden.org/graduate-school/

Forskarutbildningsämne: Datalogi

Handledning: Professor Patric Jensfelt kommer att handleda doktoranden.

Vi erbjuder
- Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över https://www.kth.se/en/studies/phd/why-1.521017
- En arbetsplats med https://www.kth.se/om/work-at-kth/en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932 och månadslön enligt https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915
- Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.

Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

- avlagt en examen på avancerad nivå, eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175

Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval bedöms förmågan att:

- självständigt driva sitt arbete framåt,
- kunna samarbeta med andra,
- ha ett professionellt förhållningssätt, 
- analysera och arbeta med komplexa frågor, 
- tala och skriva på engelska,
- använda mjukvaruverktyg inom robotik och
- använda C++

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget.

Fackliga representanter
Kontaktuppgifter https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Kontaktuppgifter https://www.dr.kth.se/.

Ansökan 
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska innehålla:

- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
- Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska https://www.kth.se/student/program/examen/verifiering/vidimering-av-handlingar-1.55190 
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings, rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Ansök nu

Doktorander inom inlärning av dynamiska ickelinjära system

Doktorand
Läs mer Jun 9
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Projektbeskrivning
Systemidentifering behandlar hur man med hjälp av sensorinformation konstruerar modeller av dynamiska system.

Området är multidisciplinärt då teorin kommer från matematisk statistik, maskininlärning, systemteori och reglerteknik, medan tillämpningarna kommer från alla tänkbara områden: mekanik, bioteknik, elektroteknik. Listan kan göras lång.

Ett fundamentalt problem är att störningar, som man vanligen inte kan mäta, påverkar modellnoggrannheten kraftigt. Med hjälp av optimala algoritmer kan man minimera effekten av störningar men dessa metoder är ofta beräkningstunga, speciellt för den klass av dynamiska modeller som kallas ickelinjära.

I detta projekt ska vi utveckla mindre beräkningstunga algoritmer för identifiering/inlärning av ickelinjära system, till priset av en liten förlust i noggrannhet. De nya algoritmerna ska också vara mer robusta, det vill säga okänsliga för de yttre förutsättningarna, speciellt så är tanken att de ska behöva mindre a priori kunskap om systemet som ska identifieras. Statistisk analys av de framtagna algoritmernas teoretiska egenskaper är en viktig del av projektet. Projektet erbjuder möjligheter att utforska gränslandet mellan reglerteknik, maskininlärning och matematisk statistik för teoriintresserade doktorander.  

Forskarutbildningsämne: Elektro- och systemteknik

Handledning: Projektet finansieras av Vetenskapsrådet. Professor Håkan Hjalmarsson är tilltänkt huvudhandledare.

Vi erbjuder
- Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över https://www.kth.se/en/studies/phd/why-1.521017
- En arbetsplats med https://www.kth.se/om/work-at-kth/en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932 och månadslön enligt https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915
- Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
- Stora möjligheter till samarbete med andra doktorander, postdoktorer och forskare genom det flertal närbesläktade projekt som bedrivs inom avdelningen.

Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

- avlagt en examen på avancerad nivå, eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå inom ämnet Elektro- och systemteknik krävs att den sökande har godkända kurser om minst 120 högskolepoäng på lägst avancerad nivå i ämnet Elektro- och systemteknik eller andra ämnen som bedöms vara direkt relevanta för den aktuella inriktningen. Dessa krav anses uppfyllda även av den som i annan ordning förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Normalt uppfyller en masterexamen inom relevant forskningsområde dessa krav.

Utöver ovanstående finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175

Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval bedöms förmågan att:

- självständigt driva sitt arbete framåt,
- kunna samarbeta med andra,
- ha ett professionellt förhållningssätt och
- analysera och arbeta med komplexa frågor.

För projektet krävs en master (eller motsvarande, t.ex. civilingenjörsexamen i Sverige) inom något av områdena elektroteknik, teknisk fysik, teknisk matematik, eller mekanik, med en profil mot något av områdena reglerteknik, signalbehandling, robotik, eller maskininlärning.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget.

Fackliga representanter
Kontaktuppgifter https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Kontaktuppgifter https://www.dr.kth.se/.

Ansökan 
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska innehålla:

- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
- Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska https://www.kth.se/student/program/examen/verifiering/vidimering-av-handlingar-1.55190 
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings, rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Ansök nu

Doktorand inom storskalig distribuerad maskininlärning

Doktorand
Läs mer Maj 12
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Projektbeskrivning
Forskarutbildningsämne: Elektro-och systemteknik

Med utvecklingen av dator- och kommunikationsteknologier och framväxande datadrivna applikationer, t.

ex. IoT-baserade intelligenta system, sociala nätverksanalyser och fordonsnätverk, ökar datavolymen för olika inlärningssystem explosivt tillsammans med antalet involverande datornoder. Sålunda har storskalig distribuerad maskininlärning (t.ex. federerad inlärning och multiplikatormetoder med alternerande riktningar (ADMM)) varit genomgående i våra samhällen och industrier. Den praktiska prestandan för DML begränsas dock ofta av olika flaskhalsar och är fortfarande långt ifrån teoretiska övre gränser. Därför kommer detta projekt att utveckla effektiva algoritmer och scheman för att uppnå tillförlitlig, säker och lågkomplex storskalig DML. En nyckelstrategi är att utnyttja nätverks- och kanalkodningsscheman. Teoretisk analys kommer att utföras med hjälp av lärande och kommunikationsverktyg (t.ex. grafmodell, kodnings- och informationsteori, optimering). Resultatet kommer också att verifieras genom simuleringar med sanna data.

Du kommer att bli anställd vid avdelningen för teknisk informationsvetenskap, EECS-skolan. Du har möjligheter att ta avancerade doktorandkurser för att förbättra din kunskapsbakgrund. Projektet finansieras av Vetenskapsrådet (VR). Du kommer att ha möjligheter att arbeta med banbrytande informations- och datavetenskap och ingenjörskonst.

Handledning: Ming Xiao föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning.

Vi erbjuder
- Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över https://www.kth.se/en/studies/phd/why-1.521017
- En arbetsplats med https://www.kth.se/om/work-at-kth/en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932 och månadslön enligt https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915
- Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
- Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.

Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

- avlagt en examen på avancerad nivå, eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175

Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

- självständigt driva sitt arbete framåt,
- kunna samarbeta med andra,
- ha ett professionellt förhållningssätt och
- analysera och arbeta med komplexa frågeställningar, särskilt med matematiska verktyg. 
- självständigt skriva forskningsartiklar på engelska.

Sökande ska ha kunskaper inom maskininlärning/datavetenskap och i relaterad matematisk analys (för maskininlärning). Kunskaper i informationsteori, kodningsteori är att meriterande.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen
Information om antagning och anställning 
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på https://www.dr.kth.se/.

Ansökan 
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
- Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska https://www.kth.se/student/program/examen/verifiering/vidimering-av-handlingar-1.55190 
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Ansök nu

Kommunikatör ALVA 2 år

Informatör/Kommunikatör
Läs mer Jun 28
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Arbetsuppgifter
Ansvara för att upprätta kommunikationsplaner såsom analysera, planera och genomföra aktiviteter kopplade till respektive kommunikationsplan samt verka som kommunikationsstöd på främst operativ nivå till forskningsprogram/projektledning.

Uppföljning gällande kommunikation såsom ansvara för uppföljning av kommunikationsplanerna, ansvara för utvärdering av genomförda kommunikationsaktiviteter. Programinformation/aktiviteter bland annat sammanställa och publicera information på hemsidor, nyhetsbrev, pressreleaser och sociala medier. Ansvara för framtagning och underhåll av relevant kommunikationsmaterial såsom exempelvis presentationer och trycksaker. Utforma webbinarier/seminarier/workshops/evenemang.

Vi erbjuder
- En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid
- Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö

https://www.kth.se/om/work-at-kth/kth-your-future-workplace-1.49050

Kvalifikationer
Krav

- Examen från universitet/högskolan, eller motsvarande, med inriktning mot kommunikation.
- Minst 3 års arbetslivserfarenhet inom kommunikation.
- Mycket goda kunskaper i Wordpress och Officeprogrammen.
- Erfarenhet av arbete med nyhetsbrev och sociala medier.
- Flytande i svenska och engelska,både tal och skrift. Då arbetet kräver detta.

Meriterande

- Erfarenhet av InDesign.
- Tidigare erfarenhet av liknande arbete som kommunikatör inom
forskning/vetenskapsområdet/bank och finans, van skribent.
- Tidigare erfarenhet av att driva egna projekt.

Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898. 

Ansökan
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).

Om anställningen 
Anställningen gäller tidsbegränsat enligt avtal - i upp till 2 år, med tillträde enligt överenskommelse.

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Ansök nu

Postdoktor inom nätverkssystem

Forskare, IT
Läs mer Jun 10
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Arbetsuppgifter
Den utlysta anställningen är inom ett ambitiöst 5-års projekt benämnt ”ULTRA”, finansierat av europeiska forskningsrådets (ERC) konsolideringsbidrag.

Projektet har en budget på två miljoner euro och är tänkt att dramatiskt ändra hur internettjänster är uppbyggda.

Arbetet innebär design, implementering och utvärdering av distribuerade system och nätverk, för att bygga internettjänster med extremt låg fördröjning. Exempel på tjänster är avancerad, i hög grad strömlinjeformad, servermjukvara, ”Network Functions Virtualization" (NFV) -kedjor som utnyttjar hårdvarans hela hastighet, belastningsbalansering inom datacenter och smidiga och effektiva geodistribuerade datalagringssystem som uppfyller sitt tjänstenivåmål (”Service Level Objectives”, SLO).

Som en del i forskargruppen kommer du att vara involverad i experimentellt systemarbete i samverkan med forskare och doktorander vid forskningsenheten. Du kommer att bidra till vetenskapliga artiklar såväl som till nya ansökningar om forskningsanslag.

 Vi erbjuder
- En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid
- Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö
- Arbete i Stockholm med närhet till naturen

Läs mer om hur det är att arbeta på KTH.

Kvalifikationer
Krav 
- Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen i datavetenskap eller datateknik och visa en hög grad av vetenskaplig skicklighet. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
- Du ska också ha en gedigen bakgrund inom distribuerade system, nätverk, programmering och operativsystem och mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift. 
- Det är viktigt att du har mycket goda kunskaper i kritiskt tänkande samt mycket goda kunskaper i C++, UNIX och i något skript språk.
- Vi söker en mycket motiverad kandidat med vilja att experimentera och utforska och som har internationella publikationer i tidskrifter och på konferenser.

Meriterande
- Vid sista ansökningsdag högst tre år sedan doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen avlades.
- Pedagogisk förmåga, såväl som medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet är meriterande. Du har god samarbetsförmåga, men kan även arbeta självständigt.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida. 

Ansökan
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

 

 

Curriculum vitae inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap Personligt brev (innehållande beskrivning av tidigare erfarenheter inom det vetenskapliga området och motivering till varför du är intresserad av denna tjänst) Research statement (max 2 sidor) Kontaktuppgifter till tre referenser
 Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).

Om anställningen
 

Anställningen gäller tillsvidare, dock längst två år

 

En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Ansök nu

Forskare i Digitalt lärande och pedagogisk utveckling

Forskare, IT
Läs mer Maj 31
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Arbetsuppgifter
KTH:s avdelning digitalt lärande är den plats där forskning och beprövad erfarenhet om digitala medier och lärande möts.

Vi utvecklar kunskap och designar digitala plattformar, nätbaserade kurser och video som stöd för utbildning och lärande. Vid enheten bedrivs forskning och utveckling samt utbildning och handledning. 

Vi söker en forskare som kommer att leda och/eller delta i forsknings- och utvecklingsprojekt inom digital transformation av utbildning. I anställningen ingår även projekt- och förändringsledning. Forskaren förväntas kunna använda svenska som arbetsspråk inom tre år. Vid behov upprättas en språkplan som stöd i samband med anställning.  

Forskaren kommer att ingå i Förvaltningsobjekt e-lärande som har till uppgift att utveckla och förvalta KTH:s digitala utbildningsmiljö samt vara del av avdelningens forskningskluster och delta i forskningsaktiviteter, handledning och forskningsmedelsansökningar.  

Forskaren kommer delta i kravställandet av KTH:s digitala utbildningsmiljöer utifrån ett pedagogiskt perspektiv. Vidare kommer forskaren utveckla läromaterial om KTH:s digitala utbildningsmiljöer, och även inspirera och delta i arbetet med att utbilda och handleda KTH:s lärare i hur digitala miljöer kan användas i undervisningen. 

Vi erbjuder
- En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid
- Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö
- Närhet mellan forskning och tillämpning av kunskapen i universitetets verksamhet.
- En arbetsmiljö med ett agilt och modernt arbetssätt, arbetet sker i centralt placerade lokaler på campus Valhallavägen och i digitala kanaler, med flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete.
- Arbete i Stockholm med närhet till naturen

https://www.kth.se/om/work-at-kth/kth-your-future-workplace-1.49050

Kvalifikationer
Krav

- Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen inom för tjänsten relevant ämnesområde.
- Dokumenterade erfarenheter av forskning inom utbildningens digitalisering. 
- Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på engelska samt förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska inom 3 år, då det är en del av den dagliga verksamheten. 

Meriterande 

- Vetenskaplig skicklighet visad genom vetenskaplig publicering, konferensdeltagande, deltagande i forskningssamarbeten. 
- Erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete inom digitalt lärande, gärna i högre utbildning och gärna relaterat till KTH:s teknikvetenskapliga områden. 
- Färdigheter som projektledare. 
- Erfarenhet av arbete med förändringsledning. 
- Erfarenhet av undervisning inom digitalt lärande, gärna i högre utbildning. 
- Civilingenjörsexamen, lärarexamen eller motsvarande. 
- Förmåga att omsätta forskningsresultat till operativ verksamhet. 
- Utifrån sitt forskningsområde bidragit med perspektiv till stöd för lärare och kollegors utveckling av kurser och studenters lärandesituationer.  

Vi söker dig som har god förmåga att genomföra forsknings- och utvecklingsprojekt, såväl självständigt som i grupp, handleda andra, och som trivs med att arbeta i en flexibel och dynamisk arbetsmiljö. För att passa i gruppen krävs att du har god social förmåga, däribland förmåga att uppmuntra samarbete i projekt. Du ska även vara medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet. 

Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898. 

Ansökan
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Din kompletta ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista dagen för ansökningsperioden.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).

Om anställningen 
Anställningen gäller tillsvidare enligt avtal. 
Anställningen inleds med sex månaders provanställning.

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Ansök nu

Postdoktor inom tribologi i vågenergiomvandlare.

Civilingenjör, konstruktion, maskin
Läs mer Jun 15
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Arbetsuppgifter
Projektets huvudmål år att förbättra utveckling och implementering av vågenergiomvandlare genom att stödja integrering av tribologiska principer i konstruktionsarbetet.

Projektet omfattar aktiviteter relaterade till systematisk insamling, organisation och presentation av befintlig kunskap samt grundforskning för att ta itu med kritiska kunskapsluckor med särskilt fokus på lagerlösningar i vågkraftverk. Arbetet sker i nära samarbetet med industrin och internationella forskare.

Vi erbjuder
- En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid
- Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö

https://www.kth.se/om/work-at-kth/kth-your-future-workplace-1.49050

Kvalifikationer
Krav

- Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
- Vetenskaplig skicklighet
- Samarbetsförmåga
- Självständighet

Meriterande

- Vid sista ansökningsdag högst tre år sedan doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen avlades.
- Dokumenterade kunskaper och erfarenheter i tribologi
- Industriell erfarenhet
- Dokumenterade kunskaper och erfarenheter i korrosion
- Medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet
- Pedagogisk förmåga

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Ansökan
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska innehålla: 

- CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap.
- Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.
- Kortfattad redogörelse för varför du vill bedriva forskning, dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. max 2 sidor lång. 

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare, dock längst två år

En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.


Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Ansök nu

Doktorand inom integrerade formella metoder

Doktorand
Läs mer Maj 12
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Projektbeskrivning
Skolan för elektroteknik och datavetenskap bjuder in ansökningar om en doktorandtjänst inom området formell modellering av resursbegränsade självanpassningsbara system.

Tjänsten erbjuds inom projektet SUCCESS - Sustainable Cyber-Physical Software-Defined System Slicing https://kth.varbi.com/center/tool/position/506569/edit/tab:2/(https:/ebjornson.com/success/)som nyligen finansierats av Stiftelsen för Strategisk Forskning.

Doktorandstudien syftar till att integrera formella specifikationsmetoder, simulering, begränsningslösning och lärande i ett holistiskt mångsidig modelleringsramverk för att utveckla hållbar och pålitlig framtida CPS. Ramverket bör stödja utvecklingen av korrekta och effektiva självhanterande system som körs över 6G-nätverk och spänner över utvecklingsfas och körtid via kontinuerligt lärande. Vårt mål är att utveckla ett modulärt nätverksmedvetet formellt specifikationsspråk som gör att vi kan uttrycka, lära oss och verifiera funktionella och resursrelaterade egenskaper hos framtida CPS.

Doktoranden ska kunna arbeta med båda –  teoretiska grunder av metodik och dess tillämpning. Kandidaten bör ha en stark bakgrund inom datavetenskap inklusive formella metoder, matematik  och ha goda programmeringskunskaper.

Forskarutbildningsämne: Datavetenskap

Handledning:  Elena Troubitsyna och medhandledning av SUCCESS-projektets medledare.

Vi erbjuder
- Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över https://www.kth.se/en/studies/phd/why-1.521017
- En arbetsplats med https://www.kth.se/om/work-at-kth/en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932 och månadslön enligt https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915
- Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.

Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

- avlagt en examen på avancerad nivå, eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175

Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

- självständigt driva sitt arbete framåt,
- kunna samarbeta med andra,
- ha ett professionellt förhållningssätt och
- analysera och arbeta med komplexa frågor.

En kandidat ska ha en stark matematisk och datavetenskaplig bakgrund och vara villig att bidra till undervisning, handleda studenter och tjäna till samhället (organisera konferenser och seminarier, hålla presentationer för industrin, granska vetenskapliga artiklar). Vi letar efter en kandidat som är målstyrd och hårt arbetande. Kandidaten ska ha ambitioner och förmåga att skriva och publicera forskningsartiklar och producera forskningsresultat av hög kvalitet.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget.

Fackliga representanter
Kontaktuppgifter https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Kontaktuppgifter https://www.dr.kth.se/.

Ansökan 
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha innehålla:

- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
- Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska https://www.kth.se/student/program/examen/verifiering/vidimering-av-handlingar-1.55190 
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings, rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Ansök nu

Doktorand inom informationsteori för cyberfysiska system och 6G

Doktorand
Läs mer Maj 12
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Projektbeskrivning
Det interdisciplinära projektet SUCCESS https://kth.

varbi.com/center/tool/position/502933/edit/tab:2/(https:/ebjornson.com/success/) kommer utveckla mjukvaruorienterade lösningar för samhällets digitalisering, med fokus på tight integration av 6G trådlös access och breda 6G-tillämpningar. Projektet har beviljats finansiering från Stiftelsen för Strategisk Forskning, och leds av: Emil Björnson, Karl H. Johansson, Mikael Skoglund, Elena Troubitsyna, and Elena Fersman. Projektet är det första som tacklar utmaningar i utvecklandet av 6G genom en kombination av världsledande expertis inom trådlös kommunikation, informationsteori, autonoma system, datalogi och maskininlärning. Vi söker nu ambitiösa kandidater för forskarstudier som vill arbeta på KTH och bidra till olika aspekter av projektet.

Fokus för den utlysta tjänsten är mot teori och grundläggande förståelse för utmaningar och möjligheter inom framtidens system. Den sökande bör ha intresse för teoretiska studier med en bakgrund inom elektroteknik, teknisk fysik eller teknisk matematik.

Forskarutbildningsämne: Elektro- och systemteknik

Handledning: Tjänsten är knuten till Mikael Skoglunds forskargrupp vid Avdelningen för teknisk informationsvetenskap. 

Vi erbjuder
- Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över https://www.kth.se/en/studies/phd/why-1.521017
- En arbetsplats med https://www.kth.se/om/work-at-kth/en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932 och månadslön enligt https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915
- Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
- Möjligheter att besöka internationella konferenser och forskargrupper.

Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

- avlagt en examen på avancerad nivå, eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175

Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

- självständigt driva sitt arbete framåt,
- kunna samarbeta med andra,
- ha ett professionellt förhållningssätt,
- analysera och arbeta med komplexa frågor och
- du måste även ha starka akademiska meriter med uppvisad förmåga inom tillämpad matematik, statistik, signalbehandling, informationsteori och angränsande områden.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter
Kontaktuppgifter https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Kontaktuppgifter https://www.dr.kth.se/.

Ansökan 
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska innehålla

- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
- Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska https://www.kth.se/student/program/examen/verifiering/vidimering-av-handlingar-1.55190 
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

Information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings, rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Ansök nu

2 affärsutvecklingscoacher till KTH Innovation

Affärsutvecklare
Läs mer Jun 23
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
KTH Innovation
KTH Innovations uppgift är att stödja alla som studerar, forskar eller arbetar vid KTH så att de kan ta sina idéer till marknaden.

Vi fokuserar på:

- Inspiration och information; för att uppmuntra till att vilja satsa på sin idé
- Validering och utveckling; för att testa, validera och vidareutveckla alla idéer
- Paketering, finansiering och överlämning; för att säkerställa att de lyckas fortsätta mot marknaden.

Vi har nu nått en nivå på runt 350 nya idéer om året som kommer in till oss på KTH Innovation och som med vårt stöd utvecklas vidare. En del blir framgångsrika produkter eller tjänster på marknaden medan andra kommer fram till att idén inte håller.

Ett par framgångsrika exempel är http://www.singletechnologies.com/ som grundades 2014, och https://ipercept.io/ som grundades 2019.

Vi arbetar självständigt och målinriktat med högt ställda krav på oss själva och verksamheten och vår kultur genomsyras av affärsmässighet, energi och delaktighet.

KTH Innovation består av 16 personer som sitter i en dynamisk miljö centralt placerad på KTH Campus i Stockholm. Rollen som affärsutvecklingscoach rapporterar direkt till chefen för KTH Innovation.

Arbetsuppgifter
Med utgångspunkt i en etablerad innovationsprocess stöttar du idébärare gällande:

- Kund- och marknadskontakter
- Utveckling av affärsmodell
- Teknik och produktutveckling
- Finansiering
- Immaterialrätt och juridik
- Teamutveckling och nätverk

Du jobbar med idéer som är i mycket tidig fas men även mer utvecklade projekt som är närmare sin första affär. Rollen kräver affärssinne då vi arbetar med olika kommersialiseringsvägar för att skapa nytta av forskning och idéer. Viktiga ledstjärnor för oss är att vårt innovationsstöd är inkluderande, jämställt, bidrar till hållbarhet och verkar i en internationell miljö.

Utöver din roll som affärsutvecklingscoach på KTH Innovation deltar du i att utveckla vårt innovationsstöd och bygger relationer och kontakter för att hitta nya kommersialiserbara forskningsidéer. Du leder ibland seminarier och workshops kring kommersialisering av idéer och forskningsresultat och förväntas delta i eller leda projekt inom verksamheten. Ett exempel på ett sådant större projekt är Global Change Award tillsammans med H&M Foundation och Accenture.

Vi söker nu två affärsutvecklingscoacher där ovanstående arbetsuppgifter är gemensamma för båda men respektive roll kommer att ha fokus på kommersialisering av tekniska lösningar inom:

- Life science eller bioteknologi
- Ett eller flera av områdena elektronik, inbyggda system, farkost- och transportteknologier, fysik, maskin- och processteknologi, halvledarteknologier, dator- och programvarusystem eller kommunikationssystem

En av rollerna kommer också att ha särskilt ansvar för KTH Innovations medverkan i seminarier och workshops kring hur man skapar affärer baserat på intellektuella tillgångar.

Vi erbjuder
- En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid
- Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö

https://www.kth.se/om/work-at-kth/kth-your-future-workplace-1.49050

Kvalifikationer
Krav

- Civilingenjör - eller motsvarande utbildning inom teknik/naturvetenskap – inom någon av nedan eller motsvarande utbildningsinriktning: - För en av befattningarna life science/bio teknologi eller motsvarande
- För en av befattningarna inom området elektroteknik, teknisk fysik, farkostteknik, maskinteknik, datateknik, samhällsbyggnad eller liknande.


- Erfarenhet av praktisk affärsutveckling och innovationsstöd med inriktning på fokusområdena som nämns under arbetsuppgifter.
- God kunskap om kommersialisering av forskningsresultat samt nyttiggörande av teknikbaserade uppfinningar.
- Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska då det krävs i det dagliga arbetet.
- Dokumenterad erfarenhet som projektledare.
- För en av befattningarna: praktisk erfarenhet av hur man skapar affärer baserat på intellektuella tillgångar.

Meriterande

- Relevant utbildning inom något av fokusområdena som nämns under arbetsuppgifter
- Erfarenhet av affärsutveckling av höginnovativa idéer i tidig fas inom akademin
- God kännedom och särskilt intresse för hållbar innovationsutveckling

Vi söker dig som är utåtriktad och trivs med att knyta kontakter med nya människor och bygga relationer.  Du har en god förmåga att samarbeta med olika typer av människor och drivs av att arbeta mot uppsatta mål samt engagerar dina kollegor och de idébärare du stöttar för att tillsammans arbeta målinriktat. Du är  trygg i dig själv och kan arbeta självständigt med att fatta nödvändiga beslut för att driva ditt arbete framåt. Du har ett affärsmässigt tänk och en god förmåga att identifiera och utveckla potentiella affärsmöjligheter.

Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898. 

Ansökan
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).

Om anställningen 
Anställningen gäller tillsvidare enligt avtal.
Anställningen inleds med sex månaders provanställning.

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Ansök nu

Postdoktor inom styrning och spänningsmodulering i elektriska drivsystem

Forskare, IT
Läs mer Jun 7
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Arbetsuppgifter
Majoriteten av elektriciteten i världen genereras genom elektriska generatorer.

Elmotorer förbrukar då cirka 30 % av den elektriciteten. Vill du uppnå en hållbar klimatförändring? Då vore det bäst om du arbetade med att förbättra användningen och effektiviteten av elektriska maskiner.

Idag drivs endast 20 % av elektriska maskiner av frekvensomriktare – de så kallade elektriska drivsystem. Andelen ökar dagligen på grund av de uppenbara effektivitetsfördelarna och utvecklingen av elektriska transporter, förnybara energikällor och robotteknik, som inte kan existera utan elektriska drivsystem. KTH vill vara en del av denna tillväxt och bidra till att förbättringar inom detta forskningsfält leder till ett mer hållbart samhälle.

Tjänsten tillhör avdelningen https://www.kth.se/sv/ee/epe på https://www.kth.se/eecs. Fokus ligger på att utveckla regleringsalgoritmer och pulsbreddsmoduleringslösningar för att uppnå en total förlustminimering i systemet som består av en elektrisk maskin, en frekvensomvandlare och en mekanisk last. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt effekterna av spännings- och strömövertoner, deras inverkan på elektriska förluster och den elektriska förlustbalansen mellan frekvensovandlare och den elektriska maskinen. Elektromobilitet och robotik är primära tillämpningsområden.

Dessutom kommer det att finnas ett samarbete med de andra doktorander och masterstudenter som just nu arbetar med https://www.kth.se/profile/lucap/page/my-research-interests-and-activities. Tjänsten kommer att knytas till https://emobilitycentre.se/ där avdelningen har en medledande position inom https://emobilitycentre.se/electrical-machines-drive-systems-and-charging/. SEC erbjuder också många industriella kontakter.

Vi erbjuder
- En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid
- Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö

https://www.kth.se/om/work-at-kth/kth-your-future-workplace-1.49050

Kvalifikationer
Krav

- Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
- Utmärkta kunskaper i skriftlig/talad engelska, motsvarande minst en CEFR-nivå C1
- Vetenskaplig skicklighet och forskningserfarenhet inom elektriska maskiner och drivsystem
- Goda färdigheter i Matlab/Simulink
- Beprövad praktisk erfarenhet i laboratorium
- Samarbetsförmåga att arbeta inom ett internationellt team av forskare och studenter i olika projekt
- Pedagogisk förmåga inom området elektriska drivsystem
- Förmåga att självständigt följa nya forskningstrender och utveckla idéer och problemformuleringar
- Medvetenhet om mångfalds- och jämställdhetsfrågor, med särskilt fokus på jämställdhet

Meriterande

- Vid sista ansökningsdag högst tre år sedan doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen avlades.
- Forskningsexpertis inom systemnivå prestandautvärdering av elektriska drivsystem
- Erfarenhet inom elektromobilitet eller robotapplikationer

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Ansökan
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska innehålla:

- CV inklusive relevant erfarenhet och kunskap.
- Fullständig lista över publikationer.
- Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare högskolestudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumenten inte har utfärdats på något av dessa språk.
- Kortfattad redogörelse för varför du vill forska, dina akademiska intressen och hur de relaterar till denna ansökan och dina tidigare studier samt framtida mål. Max två sidor lång.
- Kontaktinformation för två referenser. 

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare, dock längst två år

En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.


Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Ansök nu

Postdoktor inom Integrering av litiumniobat vågledare i kiselfotonik

Fysiker
Läs mer Jun 21
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Arbetsuppgifter
Forskargruppen för icke-linjär och kvantfotonik (NQP) vid institutionen för tillämpad fysik erbjuder en postdoktorstjänst för att utveckla en lågförlustteknologi för integrering av litiumniobat- och kisel- fotoniska kretsar.

Tjänsten stöds av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse för att främja svensk-finskt samarbete inom kvantteknologi och innebär samarbete med VTT-Finland i synergi med WACQT, det svenska initiativet för kvantteknologi. Projektet erbjuder möjligheten att utveckla banbrytande teknologi för integrerad kvantoptik på avancerade fotoniska plattformar i kisel och litiumniobat, samt arbete i en internationell forskningsmiljö.

Vi erbjuder
- En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid
- Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö

https://www.kth.se/om/work-at-kth/kth-your-future-workplace-1.49050

Kvalifikationer
Krav

- Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
- Du bör ha betydande erfarenhet av nanotillverkning och en stark bakgrund inom integrerad optik, i kombination med en meritlista bestående av vetenskapliga publikationer av hög kvalitet.
- Du bör gilla tekniska utmaningar och experimentellt arbete, jobba väl i ett lag och vara starkt motiverad att utföra forskning av hög standard.
- God kommunikationsförmåga och behörighet på skriftlig och talad engelska, då det ingår i det dagliga arebtet samt möjligheten att resa och tillbringa vissa arbetsperioder på VTT i huvudstadsregionen Helsingfors är också ett krav.

Meriterande

- Vid sista ansökningsdag högst tre år sedan doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen avlades.
- Erfarenhet av teknologier för heterogen chipintegrering, såsom flip-chip bonding och transfer printing, och förtrogenhet med designverktyg för fotoniska kretsar är mycket önskvärda.
- Erfarenheten av framgångsrikt internationellt samarbete är också meriterande för tjänsten.
- Som person är du redo att ta dig an nya utmaningar och arbeta hårt, har förmågan att arbeta självständigt, men är också en bra lagspelare, villig att stödja juniormedlemmar och har pedagogisk förmåga.
- Du trivs i och är villig att aktivt bidra till en dynamisk, tvärvetenskaplig och stödjande arbetsmiljö, som har konstruktivt samarbete, internationalisering, mångfald och jämställdhet som värdegrund.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Ansökan
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska innehålla: 

- CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap.
- Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.
- Kortfattad redogörelse för varför du vill bedriva forskning, dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. max 2 sidor lång. 

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare, dock längst två år

En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.


Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Ansök nu

Biträdande lektor i teknisk design med inriktning mot hållbar utveckling

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Jun 3
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Ämnesområde
Teknisk design med inriktning mot hållbar utveckling.

Ämnesbeskrivning
Ämnet omfattar användarcentrerade metoder och processer för att designa socio-tekniska system som bidrar till en hållbar samhällsutveckling.

Arbetsuppgifter
Anställningen omfattar forskning och undervisning i tät samverkan med industri och samhälle. Den biträdande lektorn förväntas utveckla sin egen forskning och bygga upp en egen forskargrupp, inklusive handledning av doktorander. Den biträdande lektorns verksamhet förväntas innefatta samarbeten såväl inom KTH som internationellt. Undervisning förväntas ske på grund- och avancerad nivå inom ämnesområdet.

Den biträdande lektorn kommer att ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och få meriter som kan ge behörighet för en annan läraranställning som det ställs högre krav på behörighet för (se 4 kap. 12 a § högskoleförordningen). Den biträdande lektorn kan ansöka om befordran till lektor i enlighet med 4 kap. 12 c § högskoleförordningen.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning som biträdande lektor vid KTH gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.3. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.

 Det är av högsta betydelse att den sökande har

- vetenskaplig skicklighet visad genom vetenskaplig publicering, konferensdeltagande, deltagande i forskningssamarbeten, samt andra åtaganden i vetenskapssamhället såsom exempelvis granskningsuppdrag.
- potential till meritering för högre läraranställning. Häri inbegrips potential till självständig utveckling som forskare och lärare inom aktuellt ämnesområde samt förmåga till etablering, förnyelse och utveckling av aktuellt forskningsområde.

 Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

- erfarenhet av praktiskt designarbete i industrin eller andra organisationer.
- intresse för och insikter rörande pedagogisk utveckling inom aktuellt ämnesområde.
- intresse för och insikter rörande ledarskap i akademin, samverkan med det omgivande samhället, samt medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor.
- postdoktorsvistelse i annan forskningsmiljö än det lärosäte den sökande disputerat vid. Erfarenhet från forsknings- och utvecklingsarbete inom industrin eller andra organisationer kan bedömas motsvara en traditionell postdoktorsvistelse vid ett annat lärosäte.

 Det är även av betydelse att den sökande har

- administrativ skicklighet.

Särskilda bedömningsgrunder för befordran till lektor
Vid prövning av ansökan om befordran till lektor kommer den sökandes förmåga att självständigt initiera och driva forskning av hög vetenskaplig kvalitet, publicerad i internationella tidskrifter och konferensvolymer samt sökandes förmåga att erhålla finansiering av forskningsverksamhet att bedömas. Av högsta betydelse är den sökandes förmåga att självständigt etablera nya samarbeten och forskningsinriktningar. Av högsta betydelse är även att den sökande har visat skicklighet i undervisning samt handledning. Förmåga att undervisa på svenska är en merit som tillmäts stor vikt vid ansökan om befordran.

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Ansökan
Utforma din ansökan enligt http://www.kth.se/om/work-at-kth/cv-mall-for-anstallning-av-larare-1.471907 Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem.

Övrigt
Tidsbegränsat till: Anställningen är tillsvidare, dock längst sex år, och kan förnyas om det på grund av lärarens sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst åtta år. Anställningen ingår i Tenure Track-systemet vid KTH och den biträdande lektorn ska efter ansökan prövas för befordran till lektor.

För mer information om KTH:s bedömning, se https://intra.kth.se/polopoly_fs/1.803581!/Anställningsordning vid KTH.pdf

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering, https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

KTH Relocation bistår med hjälp i frågor om etablering i Sverige och på KTH, https://www.kth.se/en/om/work-at-kth/relocation

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Postdoktor i multi-robot styrning under temporala logiska specifikationer

Forskare, IT
Läs mer Jun 23
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Arbetsuppgifter
Avdelningen för Reglerteknik vid EECS skolan på KTH söker en postdoktor till tjänst inom området planering och styrning av multi-agent-system som samverkar med människor, baserat på formella verifieringsspråk.

Den utvalda kandidaten kommer att ingå i en forskargrupp som fokuserar på nya styrmetoder för multirobotsystem. Tjänsten är kopplad till följande ämne:

- Multi-agent planering och styrning med fokus på human-in-the-loop och formella språkbaserade metoder: Modellering av den spatiotemporala medvetenheten förknippad med en grupp av agenter som samverkar med människor, genom formella verifieringsspråk.
- Skapande av lämpliga kvantifierbara robusthets-mått och uppgift fördelningar för att minimera de överträdelser som induceras av uppgiftskonflikter mellan agenter.
- Designa decentraliserade planering och beslutsfattande algoritmer enligt den topologiska strukturen av multi-agent systemet, för att minska riskerna.

Det slutliga målet med detta projekt är att tillhandahålla ett heltäckande ramverk för situationsmedvetenhet i system med flera agenter för att stödja hållbar autonomi via agenter som aktivt uppfattar risker förknippade med de dynamiskt föränderliga omgivningarna och som samarbetar med andra robotar och människor för att förbättra deras medvetenhet samtidigt och strävar efter att utföra komplexa och dynamiskt föränderliga uppgifter.

Denna tjänst är kopplad till det Horisont-Europeiska Innovationsrådets (EIC) forskningsprojekt SymAware.  Projektet är ett gemensamt samarbete mellan fyra akademiska partners som inkluderar Uppsala Universitet och KTH, Sverige, TU Eindhoven, Nederländerna, och Newcastle University, UK, samt två industriella partners, Siemens (SISW) och Royal Netherlands Aerospace Centre (NLR), Nederländerna.

Vi erbjuder
- En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid
- Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö

https://www.kth.se/om/work-at-kth/kth-your-future-workplace-1.49050

Kvalifikationer
Krav

- Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
- Sökande ska ha avlagt doktorsexamen inom minst ett av följande forskningsområden: - Distribuerad multi-agent planering och styrning
- Planering och styrning baserad på formella metoder
- Human-in-the-loop planering och styrning


- Sökande skall ha vetenskaplig skicklighet samt utmärkta forsknings-och publiceringsresultat.


- Väl utvecklade analytiska färdigheter och färdigheter i problemlösning är ett krav.


- Vi söker en starkt motiverad person, som kan arbeta självständigt, liksom samarbeta väl inom en forskargrupp.


- Du som söker behöver också ha en pedagogisk förmåga.


- Goda kunskaper i engelska i tal och skrift är nödvändiga för att publicera och presentera forskningsresultat.Meriterande

- Vid sista ansökningsdag högst tre år sedan doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen avlades.

- Det är meriterande om du har medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet.Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Ansökan
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska innehålla: 

- CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap.
- Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.
- Kortfattad redogörelse för varför du vill bedriva forskning, dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. max 2 sidor lång. 
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare, dock längst två år

En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.


Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Ansök nu

Postdoktor inom kommunikationsteori för 6G-nätverk

Forskare, IT
Läs mer Jun 22
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Arbetsuppgifter

Den trådlösa kommunikationsteknologin har utvecklats över fem generationer, men behovet av mer effektiva och pålitliga system ökar ständigt.

Målet med vår 6G-forskning är att identifiera nya banbrytande metoder som kan möjliggöra morgondagens trådlösa tillämpningar och tjänster. Inom detta postdoktor-projekt kommer du bidra till teoribildningen som möjliggör denna utveckling, med målet att etablera dig i forskningens framkant. Några möjliga fokusområden är fysiskt stora gruppantenner, cell-fria nätverk, intelligenta reflekterande ytor, terahertzkommunikation och trådlös avkänning. Vi tror att en framgångsrik postdoktor-period bygger på din nuvarande kompetens men även utvidgar den genom att angripa nya problemställningar med nya metoder. Beroende på ditt intresse är det möjligt att jobba inom det tvärvetenskapliga forskningsprojektet SUCCESS: https://ebjornson.com/success/

Forskningen kommer ha sitt fokus på det fysiska lagret, men kan även täcka aspekter av media-access-kontroll- och nätverkslagren. Metoder från kommunikationsteori, signalbehandling, elektromagnetism, optimeringslära, maskininlärning och nätverksteori kommer spela en viktig roll i projektet. Notera att vi inte söker antenningenjörer.

Arbetet kommer utföras på Avdelning för kommunikationssystem vid Skolan för elektroteknik och datavetenskap, under handledning av Prof. Emil Björnson (IEEE Fellow). Avdelningen håller till på campuset i Kista, nära världsledande telekomföretag.

Vi erbjuder
- En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid.
- Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö.
- En konkurrenskraftig lön och forskningsmiljö med nära samarbete med industrin.
- Arbete i Stockholm med närhet till naturen. 
- Möjlighet att träna på att bihandleda doktorander inom samma forskningsområde. 

https://www.kth.se/om/work-at-kth/kth-your-future-workplace-1.49050

Kvalifikationer
Krav

- Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
- Vetenskaplig skicklighet bevisad genom publicering av minst tre artiklar i vetenskapliga tidskrifter som tillhör toppskiktet inom ditt område.
- Goda kunskaper i engelska språket, både muntligt och skriftligt, då det krävs i det dagliga arbetet.

Meriterande

- Vid sista ansökningsdag högst tre år sedan doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen avlades.
- Vi är även intresserade av kandidater som förväntas disputera inom de närmsta sex månaderna, men doktorsexamen måste uppnås innan anställningsbeslut kan fattas.
- Vi söker en motiverad forskare med god samarbetsförmåga som kan arbeta självständigt, bidra till forskargruppen med nya kunskaper och handledarskap samt vara en god pedagog och förebild för doktoranderna. Välutvecklade analytiska och problemlösande färdigheter är ett krav.
- Forskningen förväntas använda metoder från signalbehandling, kommunikationsteori, vågutbredning och maskininlärning. Dokumenterad erfarenhet av att bedriva forskning inom dessa områden är meriterande, i synnerhet genom att ha publicerat minst tre artiklar i vetenskapliga tidskrifter av högst klass (IEEE transactions eller motsvarande).
- För KTH och forskargruppen är medvetenhet om mångfalds-, jämställdhets- och likabehandlingsfrågor viktigt.  

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Ansökan
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

För att ansökan ska behandlas ska den innehålla: 

- CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap.
- Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.
- Kortfattad redogörelse för varför du vill bedriva forskning, dina akademiska intressen inom forskningsprojektets ämnen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. max 2 sidor lång.
- En lista över dina fem mest meriterande vetenskapliga artiklar. För varje artikel ska du kortfattat redogöra för på vilket sätt din artikel bevisar din vetenskapliga skicklighet och vad du bidrog med till artikeln. Minst tre av artiklarna måste vara publicerade i vetenskapliga tidskrifter som tillhör toppskiktet inom ditt fält (se listan på krav ovan). 
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare, dock längst tre år.

En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.


Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Ansök nu

Utbildningsadministratör till institutionen för Byggvetenskap

Utbildningsadministratör/Utbildningssekreterare
Läs mer Jun 23
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Arbetsuppgifter
Vi söker en utbildningsadministratör för ett vikariat till institutionen för Byggvetenskap, på Skolan för Arkitektur och samhällsbyggnad.

Här ingår du i ett team med administratörer som tillsammans stödjer institutionens lärare, forskare, studenter och ledningsgrupp i olika administrativa frågor.

Du har en administrativ roll och arbetar, i huvudsak, med utbildningsadministration inom grundutbildningen samt forskarutbildningen. I arbetsuppgifterna inom ramen för grundutbildningen,  ingår bl a resultatrapportering, tentamensadministration, studentkontakt via e-post, lärarstöd, administration av examensarbeten samt övrigt  förekommande allmänna administrativa arbetsuppgifter. Inom ramen för forskarutbildningen ingår bl a att stötta handledarna och doktoranderna i olika frågor, granska studieplaner samt resultatrapportering.

Du är en person som arbetar strukturerat och har förmågan att se och skapa arbetsflöden. Noggrannhet och kvalitet är något som faller naturligt för dig i genomförande av arbetsuppgifter, och du är van att driva arbetet framåt tillsammans med dina kollegor. Du har en professionell inställning med hög servicenivå.

Du har god samarbetsförmåga och kommunicerar på ett tydligt sätt. Du uppskattar ett arbete som innebär att du hanterar många ärenden parallellt, samt att du har förmågan att vara flexibel under ärendenas gång. Du kan prioritera dina arbetsuppgifter samt att du ser till verksamhetens behov i sin helhet.

Arbetsbelastningen kan variera under året, varför arbete på lördagar, tidig morgon eller sen kväll kan förekomma under tentamensperioderna inom grundutbildningen.

Vi erbjuder
- En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid
- Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö

https://www.kth.se/om/work-at-kth/kth-your-future-workplace-1.49050

Kvalifikationer
Krav

- Eftergymnasial utbildning eller kurser inom relevant område
- Erfarenhet av administrativt arbete inom högskola/universitet/statlig myndighet (2 år)
- God administrativ förmåga
- God dator/systemvana med kunskap i  Officepaketet
- God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, både på svenska och engelska då arbetet kräver det  

Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Meriterande


- Erfarenhet från att arbeta i följande system: NyA-systemet, Kurs- och Planeringssystemet KOPPS, W3D3,i LADOK och lärplattformen Canvas
- Erfarenhet från att arbeta i tentamensadministrativa system
- Erfarenhet av administrativt arbete inom utbildningsområdet

Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898. 

Ansökan
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).

Om anställningen 
Anställningen gäller tidsbegränsat enligt avtal - i upp till 12 mån, med tillträde enligt överenskommelse.

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Ansök nu

Doktorand inom robusta framtida elnät

Doktorand
Läs mer Apr 29
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Projektbeskrivning
Forskarutbildningsämne: Elektro- och systemteknik

Framtida elkraftsystem förväntas ha ett högt genomslag av förnybar energi, energilagring, producenter och konsumenter med elektriska bilar, smarta hem och hushållsapparater.

När komplexiteten och sektorkoppling i energisystemet ökar, kommer frekvensen av oväntade händelser att öka samtidigt som svängmassan i systemet håller på att sjunka. Dessutom leder ökad digitalisering till att energisystemet i hög grad exponeras för cyberattacker. Säkerheten och resistens av energi-infrastrukturen är avgörande för ett välfungerande samhälle.

Målet för projektet REDISET är att identifiera sårbarheter och utveckla riskreducerande kriterier för systemdesign och resistens för olika kritiska händelser i ett starkt integrerat och sektor kopplat energisystem. Projektet undersöker säkerhet och motståndskraftighet från ett socio-tekniskt systemperspektiv för att förstå hur framtidens snabba tekniska utvecklingar bäst kan nyttjas.

Detta doktorandprojekt är en del av REDISET och siktar mot optimala strategier som inkluderar konsekvensanalyser både vad det gäller tillförlitlighet och klimat och miljö-frågor. Som doktorand kommer du vara med och utveckla beskrivningen av framtidens energisystem så väl som strategier för hur vi kan öka motståndskraften mot störningar och olika hot.

REDISET finansieras av Nordic Energy Research och Energimyndigheten och drivs i samarbete med tre TSOs (Statnett, Svenska kraftnät och Fingrid).

Handledning: Qianwen Xu och Patrik Hilber föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning.

Organisatorisk tillhörighet: https://www.kth.se/sv/ee/eme, https://www.kth.se/eecs/skolan-for-elektroteknik-och-datavetenskap-1.760855.

Vi erbjuder
- Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över https://www.kth.se/en/studies/phd/why-1.521017
- En arbetsplats med https://www.kth.se/om/work-at-kth/en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932 och månadslön enligt https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915
- Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
- Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.
- Arbete i ett nordiskt projekt med forskning som har betydelse på global nivå.

Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

- avlagt en examen på avancerad nivå,
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
- magisterexamen i elektroteknik

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175

Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

- självständigt driva sitt arbete framåt,
- kunna samarbeta med andra,
- ha ett professionellt förhållningssätt och
- analysera och arbeta med komplexa frågor.

Till projektet söker vi en dig som kan analysera nordiska kraftsystem, använda avancerad styrning/AI/statistik och utföra konsekvensanalyser.

För att bli behörig att arbeta i projektet behöver du klara en säkerhetsprövning hos Säkerhetspolisen.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen
Information om antagning och anställning 
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget.

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på https://www.dr.kth.se/.

Ansökan 
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
- Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska https://www.kth.se/student/program/examen/verifiering/vidimering-av-handlingar-1.55190. 
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Ansök nu

Doktorand inom robusta digitaliserade framtida elnät

Doktorand
Läs mer Apr 29
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Projektbeskrivning
Forskarutbildningsämne: Elektro- och systemteknik

Framtida elkraftsystem förväntas ha ett högt genomslag av förnybar energi, energilagring, producenter och konsumenter med elektriska bilar, smarta hem och hushållsapparater.

När komplexiteten och sektorkoppling i energisystemet ökar, kommer frekvensen av oväntade händelser att öka samtidigt som svängmassan i systemet håller på att sjunka. Dessutom leder ökad digitalisering till att energisystemet i hög grad exponeras för cyberattacker. Säkerheten och resistens av energi-infrastrukturen är avgörande för ett välfungerande samhälle.

Målet för projektet REDISET är att identifiera sårbarheter och utveckla riskreducerande kriterier för systemdesign och resistens för olika kritiska händelser i ett starkt integrerat och sektor kopplat energisystem. Projektet undersöker säkerhet och motståndskraftighet från ett socio-teknisk systemperspektiv för att förstå hur framtidens snabba tekniska utvecklingar bäst kan nyttjas.

Detta doktorandprojekt är en del av REDISET och siktar mot optimala strategier som inkluderar konsekvensanalyser både vad det gäller tillförlitlighet och klimat och miljö-frågor. Som doktorand kommer du vara med och utveckla beskrivningen av framtidens energisystem så väl som strategier för hur vi kan öka motståndskraften mot störningar och olika hot.

REDISET finansieras av Nordic Energy Research och Energimyndigheten och drivs i samarbete med tre TSOs (Statnett, Svenska kraftnät och Fingrid).

Handledning: Qianwen Xu och Sonja Berlijn föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning.

Organisatorisk tillhörighet: https://www.kth.se/sv/ee/epe, https://www.kth.se/eecs/skolan-for-elektroteknik-och-datavetenskap-1.760855

Vi erbjuder
- Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över https://www.kth.se/en/studies/phd/why-1.521017
- En arbetsplats med https://www.kth.se/om/work-at-kth/en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932 och månadslön enligt https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915
- Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö
- Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav
- Arbete i ett nordiskt projekt med forskning som har betydelse på global nivå

Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

- avlagt en examen på avancerad nivå,
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
- magisterexamen i elektroteknik eller motsvarande

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175

Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

- självständigt driva sitt arbete framåt,
- kunna samarbeta med andra,
- ha ett professionellt förhållningssätt och
- analysera och arbeta med komplexa frågor.

Till projektet söker vi en dig som kan analysera nordiska kraftsystem, har kunskap om kraftelektronik och avancerad styrning/AI.

För att bli behörig att arbeta i projektet behöver du klara en säkerhetsprövning hos Säkerhetspolisen.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen
Information om antagning och anställning 
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på https://www.dr.kth.se/.

Ansökan 
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och framtida mål. (Max 1 sida)
- Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska https://www.kth.se/student/program/examen/verifiering/vidimering-av-handlingar-1.55190 
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Ansök nu

Kommunikatör ALVA 1 år- Socialmedia

Informatör/Kommunikatör
Läs mer Jun 28
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Arbetsuppgifter
Särskilt ansvara för att bygga upp arbetet och närvaro i social media inom området arkitektur och samhällsbyggnad vid KTH.

Strategiskt stöd i genomförandet av skolans nya strategi för digital kommunikation, samt i operativt stöd till våra institutioner, centrum och forskningsprogram. Upprätta och genomföra kommunikationsplaner för social media, analyser, planering samt utvärdering. Samarbete med övriga kommunikatörer och KTHs forskare i genomförande. I arbetet ingår även omvärldsanalys och trendspaning, samt att testa och utveckla former för digital närvaro.

Vi erbjuder
- En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid
- Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö

https://www.kth.se/om/work-at-kth/kth-your-future-workplace-1.49050

Kvalifikationer
Krav

- Examen från universitet/högskolan, eller motsvarande, med inriktning mot kommunikation
- Minst 2 års arbetslivserfarenhet inom kommunikation. Mycket goda kunskaper i Officeprogrammen och social media.
- Flytande i svenska och engelska, både tal och skrift. Då detta krävs i arbetet.

Meriterande

- Erfarenhet av InDesign.
- Tidigare erfarenhet av liknande arbete som kommunikatör inom forskning/vetenskapsområdet, vana att skriva nyhetsartiklar och inlägg på social media, rörliga bilder och visualisering
- Tidigare erfarenhet av att driva egna projekt.

Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898. 

Ansökan
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).

Om anställningen 
Anställningen gäller tidsbegränsat enligt avtal - i upp till 1 år, med tillträde enligt överenskommelse.

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Ansök nu

Doktorand inom datadrivna geometriska metoder för robotik

Doktorand
Läs mer Jun 9
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Projektbeskrivning
I det här projektet kommer vi att utveckla simplicial complex-baserade utrymmesmodeller för robotkonfiguration för robotrörelseplanering och lärande från demonstration.

Vi kommer att utveckla extremt storskaliga och detaljerade datadrivna simplicial complex-baserade modeller av robot arm configuration spaces som representerar den komplexa geometrin som dessa utgör. Baserat på dessa representationer kommer vi att utveckla algoritmer för effektiva uppdateringar, optimal rörelseplanering och probabilistiska resonemang för robotmanipulation. Projektet kommer att vara mycket tvärvetenskapligt eftersom det ligger i skärningspunkten mellan Computational Geometry, Motion Planning, Bayesian Machine Learning och Optimal Control.  Tjänsten är på avdelningen Robotik, Perception and Learning (RPL) https://www.kth.se/is/rpl/

Tjänsten finansieras av WASP. Forskarskolan inom WASP har som mål att förse framtidens forskare md nödvändig kunskap för att kunna analysera, utveckla och bidra aktivt till den tvärvetenskapliga utvecklingen av artificiell intelligens, autonoma system och mjukvara. Genom ett ambitiöst program med forskningsbesök, partneruniversitet och gästföreläsare stöder forskarskolan aktivt bildandet av ett stark multidisciplinärt och internationellt professionellt nätverk mellan doktorander, forskare och industri.

Forskarskolan erbjuder därmed en unik möjlighet för de studenter som lockas av internationell forskning i världsklass med industriell relevans.

För mer info : http://wasp-sweden.org/graduate-school/

Forskarutbildningsämne: Datalogi

Handledning: Associate Professor Florian Pokorny kommer att handleda doktoranden.

Vi erbjuder
- Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över https://www.kth.se/en/studies/phd/why-1.521017
- En arbetsplats med https://www.kth.se/om/work-at-kth/en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932 och månadslön enligt https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915
- Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.

Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

- avlagt en examen på avancerad nivå, eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175

Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval bedöms förmågan att:

- självständigt driva sitt arbete framåt,
- kunna samarbeta med andra,
- ha ett professionellt förhållningssätt, 
- analysera och arbeta med komplexa frågor, 
- tala och skriva på engelska och 
- använda C/C++ och/eller Python.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget.

Fackliga representanter
Kontaktuppgifter https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Kontaktuppgifter https://www.dr.kth.se/.

Ansökan 
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska innehålla:

- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
- Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska https://www.kth.se/student/program/examen/verifiering/vidimering-av-handlingar-1.55190 
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings, rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Ansök nu

Doktorand inom 6G Wireless Networks for Connected Sky

Doktorand
Läs mer Jun 15
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Projektbeskrivning
Det en doktorandtjänst tillgänglig.

Den är främst kopplad till ett europeiskt Celtic-Next-projekt med namnet "6G for Connected Sky". Projektet syftar till att hitta lösningar för att möjliggöra pålitlig och robust uppkoppling för användare i luften och på marken, via flexibel och adaptiv nätverksarkitektur som använder flera olika teknologier exempelvis satellit- och direkt luft till markkommunikation (DA2GC). Dessutom fokuserar detta projekt på innovativ design av trådlösa nätverk och system för resurshantering i 3-dimensionell (3D) rymd inklusive olika typer av flygande fordon med deras unika krav. Ett annat fokus är att tillhandahålla robust kommunikation med låg latens och/eller hög kapacitet via icke-markbundna nätverk (NTN) till markanvändare i landsbygdsområden utan infrastruktur.

Doktorandtjänsten kräver multidisciplinära färdigheter och genom projektet kommer studenten att utveckla kunskap och bli expert som täcker skärningen mellan flera områden beroende på underämnet: maskininlärning, kommunikationssystem, mobila nätverk, flygkommunikation och optimering. Forskning kommer att bedrivas vid avdelningen för kommunikationssystem vid skolan för elektroteknik och datavetenskap. Avdelningen finns på KTH Kista, Stockholm, nära världsledande telekomföretag. Forskningen kommer att publiceras i tidskrifter på toppnivå och förbereder dig för en forskarkarriär inom både akademi och industri.

Forskarutbildningsämne: Informations- och kommunikationsteknik

Handledning: Associate professor Cicek Cavdar. 

Vi erbjuder
- Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över https://www.kth.se/en/studies/phd/why-1.521017
- En arbetsplats med https://www.kth.se/om/work-at-kth/en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932 och månadslön enligt https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915
- Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.

Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

- avlagt en examen på avancerad nivå, eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175

Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

- självständigt driva sitt arbete framåt,
- kunna samarbeta med andra,
- ha ett professionellt förhållningssätt och
- analysera och arbeta med komplexa frågor.

Kandidaten ska ha en stark bakgrund inom tra?dlo?s kommunikation, tra?dlo?sa na?tverk och maskininla?rning. Att ha publikationer inom dessa omra?den a?r en fo?rdel. Stark kompetens i Matlab och/ eller Python a?r ett krav. Vi letar efter en starkt motiverad person som kan arbeta sja?lvsta?ndigt samt i en internationell forskargrupp. Va?lutvecklade analytiska fa?rdigheter och problemlo?sningsfo?rma?ga a?r ett krav. Fo?r att kunna presentera och publicera forskningsresultat kra?vs goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget.

Fackliga representanter
Kontaktuppgifter https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Kontaktuppgifter https://www.dr.kth.se/.

Ansökan 
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska innehålla:

- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
- Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska https://www.kth.se/student/program/examen/verifiering/vidimering-av-handlingar-1.55190 
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings, rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Ansök nu

Postdoktor inom cybermotståndskraft och -säkerhet i energisystem

Forskare, IT
Läs mer Apr 29
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Arbetsuppgifter och projektbeskrivning
Energisystemet a?r i föra?ndring, och behovet av elektricitet och andra miljo?va?nliga energiformer kommer att o?ka i Sverige och i resten av Europa.

Na?r komplexiteten och sektorkopplingen i energisystemet o?kar, kommer frekvensen av ova?ntade ha?ndelser att o?ka samtidigt som sva?ngmassan i elektricitetssystemet ha?ller pa? att sjunka. Dessutom leder o?kad digitalisering till att energisystemet i ho?g grad exponeras fo?r risken för cyberattacker. Det finns ett stort behov hos myndigheter, TSO:er och DSO:er at skapa en ökad förståelse för den holistiska sa?rbarheten och mo?jliga skyddsa?tga?rder i framtidens integrerade energisystem.

Vi söker nu en postdoktor till projektet REDISET. Postdoktorn kommer hjälpa projektansvariga med projektledning.

REDISET syftar till att identifiera, analysera och utveckla fo?rslag fo?r riskreducerande a?tga?rder fo?r mo?jliga svagheter i digital sa?kerhet och resistens i ett starkt integrerat och sektorskopplat energisystem. I projektet ingår att:

- Beskriva hur framtidens (integrerade) energisystem i Sverige kommer att se ut (tillsammans med nationella och internationella experter)
- Identifiera och analysera hot och svagheter i framtidens svenska energisystem (tillsammans med nationella och internationella experter)
- Utfo?ra ka?nslighetanalyser av identifierade risker
Identifiera mo?jliga a?tga?rder fo?r att reducera risker

Organisatorisk tillhörighet: https://www.kth.se/forskning/omraden/elektroteknik-och-datavetenskap-1.787823, https://www.kth.se/sv/ee/epe/division-of-electric-power-and-energy-systems-1.790254.

Vi erbjuder
- En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid
- Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö

https://www.kth.se/om/work-at-kth/kth-your-future-workplace-1.49050

Kvalifikationer
Till projektet söker vi en dig som kan analysera nordiska kraftsystem, använda avancerad styrning/AI/statistik och utföra konsekvensanalyser. För att bli behörig att arbeta i projektet behöver du klara en säkerhetsprövning hos Säkerhetspolisen.

Krav

- Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
- Ämne för doktorsexamen ska vara inom energisystemsstyrning med koppling till cybersäkerhet alternativt en examen inom datalogi eller cybersäkerhet med tillämpning inom energisystem
- God skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga
- Förmåga att publicera vetenskapliga artiklar

Meriterande

Vid sista ansökningsdag högst tre år sedan doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen avlades.

Vi ser gärna att du har/kan:

- Kunskap om det nordiska kraftsystemet
- Behärskar ett nordiskt språk
- Pedagogisk förmåga
- Arbeta självständigt samt har god samarbetsförmåga
- Medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Ansökan
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska innehålla följande:

- CV inklusive relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Kopior av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumenten inte är utfärdade på ett av dessa språk.
- Kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskning, om dina akademiska intressen och hur relaterar de till dina tidigare studier och framtida mål; max 2 sidor lång.
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter: Dokument inte längre än 10 sidor vardera. För längre dokument (t.ex. avhandlingar), bifoga en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.
- Rekommendationsbrev
- Kontaktinformation till två referenspersoner. Vi förbehåller oss rätten att kontakta referenser endast för utvalda kandidater.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare, dock längst två år.

En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.


Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Ansök nu

Doktorand inom virtuell verklighetsvisualisering av neurokirurgiska ingrepp

Doktorand
Läs mer Jun 9
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Projektbeskrivning
Det här projektet avser att utveckla och testa immersiva visualiseringar av procedurell kunskap för träning av hjärnkirurger.

Det första steget är att tillförskansa sig domänspecifik kunskap genom att studera professionella hjärnkirurger och samla data via motion capture (MoCap) och ögonspårning. Det andra steget är att åskådliggöra denna insamlade kunskap i visuella strukturer i virtual reality (VR) och augmented reality (AR). För det tredje steget avses att testa dessa visualiseringar och deras förmåga att stödja träning genom uppdragsorienterade tester som förväntas leda till en ökad precision och exakthet avseende kirurgiska moment.

Studenten kommer också hjälpa till med undervisningen i visualisering och datorgrafik genom att vara den huvudsakliga amanuensen till universitetslektor Romero. Detta motsvarar ca 20% av arbetstiden och de återstående 80% ägnas forskningen.

Forskarutbildningsämne: Datalogi

Handledning: Universitetslektor Mario Romero

Vi erbjuder
- Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över https://www.kth.se/en/studies/phd/why-1.521017
- En arbetsplats med https://www.kth.se/om/work-at-kth/en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932 och månadslön enligt https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915
- Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö

Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

- avlagt en examen på avancerad nivå, eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175

Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid bedöms urval förmågan att:

- självständigt driva sitt arbete framåt,
- kunna samarbeta med andra,
- ha ett professionellt förhållningssätt och
- analysera och arbeta med komplexa frågor.

Under urvalsprocessen så bedöms även kandidatens förmåga inom följande: 

- programmeringserfarenhet (C#, OOP),
- arbete inom utvecklingsplattformar: Unity, relevanta SDK:er (Steam VR), AR-utveckling och testning (HUD:er, Magic Leap, mobil AR), registrering (Vuforia, ARCore, ARKit),
- tillämpa god sed inom mjukvaruutveckling, inklusive dokumentation och kod-kommentarer,
- kunna skriva på akademisk engelska, på en publicerbar nivå,
- kunna tillgodogöra sig och analysera aktuella forskningstexter,
- utveckla och testa immersiva och interaktiva grafiska produkter,
- genomföra användarstudier: studiedesign, genomförande och resultatanalys,
- utföra ytterligare forskningspraktiker, såsom litteraturgenomgångar, experimentbaserade studier, analys och sammanställning av resultat, formell dokumentation och 
- projektledning och professionell kommunikation.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget.

Fackliga representanter
Kontaktuppgifter  https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Kontaktuppgifter https://www.dr.kth.se/.

Ansökan 
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska innehålla:

- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
- Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska https://www.kth.se/student/program/examen/verifiering/vidimering-av-handlingar-1.55190 
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings, rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Ansök nu

Forskningsingenjör inom utveckling av rörelsebaserad körsimulator

Fordonsingenjör
Läs mer Jun 20
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Arbetsuppgifter
Den subjektiva bedömningen av vägfordons kördynamiska egenskaper utförs vanligtvis med fysiska fordon som utvärderas på en provbana.

Dessa tester är ofta tids- och resurskrävande, kostsamma, väderberoende och kan också medföra säkerhetsrisker. Genom att använda en modellbaserad fordonsdynamikutveckling där virtuella fordonsmodeller kan utvärderas i rörelsebaserade körsimulatorer kan behovet av fysiska tester med prototypfordon reduceras avsevärt. Samtidigt kan faktorer så som väderförhållanden kontrolleras och det är möjligt att testa fler scenarion på kortare tid i en säker miljö. Syftet med projektet är att utveckla en rörelsebaserad körsimulator och objektivt utvärdera dess förmåga att återskapa verklighetstrogna fordonsdynamiska rörelseperceptioner, med det övergripande målet att förbättra effektiviteten och kvaliteten i fordonsdynamikutvecklingen.

Vi erbjuder
- En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid
- Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö

https://www.kth.se/om/work-at-kth/kth-your-future-workplace-1.49050

Kvalifikationer
Krav

- Masterutbildning inom vägfordonsteknik eller motsvarande kompetens
- Goda ämnesteoretiska kunskaper inom modellering och simulering av vägfordons dynamik
- Erfarenhet av modellering, simulering och experimentell utvärdering av vägfordons dynamiska beteende
- Som person är du noggrann, driven och tar ansvar för ditt arbete
- Du har förmåga att arbeta både självständigt och i grupp

Tjänsten kräver god skriftlig och muntlig kommunikativ förmåga på engelska.

Meriterande

- Det är meriterande om du har erfarenhet av rörelsebaserade körsimulatorer.
- Medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.

Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898. 

Ansökan
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska innehålla:

CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap.

- Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.
- Kortfattad redogörelse för varför du vill bedriva forskning. Max 1 sida.
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).

Om anställningen 
Anställningen gäller tidsbegränsat enligt avtal - i upp till 12 månader med tillträde enligt överenskommelse.

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Ansök nu

Forskare i fossilfri kolmaterial

Materialkemist
Läs mer Jun 29
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Arbetsuppgifter
Kolbaserade material används i stor utsträckning inom processindustrier, e-mobilitet och digitalisering.

Dess förbrukning ökar snabbt på grund av ökad global batteriproduktion. Idag kommer de flesta kolbaserade materialen (som hårt kol och grafit) från naturliga grafitgruvor eller fossilbaserad konstgjord produktion. Samtidigt finns det större mängder av biomassa, som kan vara potentiella källor för kolbaserade material.

Det huvudsakliga syftet med denna tjänst är att utveckla en process för att producera fossilfria kolbaserade material med hög resurseffektivitet, låg energiförbrukning och låga CO2-utsläpp, samt att testa deras prestanda i olika tillämpningar. Vi söker en postdoktor inom området för produktion av kolbaserade material och tillämpning, baserad på termisk process med/utan katalysatorer. Huvuduppgiften är att utveckla katalysatorer för fossilfri kolproduktion och att optimera hela processen.

Vi erbjuder
- En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid
- Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö

https://www.kth.se/om/work-at-kth/kth-your-future-workplace-1.49050

Kvalifikationer
För att bli anställas som forskare måste den sökanden inneha eller vara på väg att ta doktorsexamen inom kemiteknik, maskinteknik eller ett närliggande område. Utmärkta akademiska meriter, publikationsrekord och en stark bakgrund inom termisk omvandling av biomassa är obligatoriska krav. Vi söker en starkt motiverad person som kan arbeta självständigt. En god kommunikationsförmåga i engelska, både i tal och skrift, krävs för att publicera och presentera resultat på internationella konferenser och i vetenskapliga tidskrifter. Erfarenhet av att ansvara för akademiska laboratorier är meriterande.

Krav
- Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen.

meriterande 

- Kunskaper och färdigheter som är meriterande för anställningen

Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898. 

Ansökan
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Din kompletta ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista dagen för ansökningsperioden.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).

Om anställningen 
Anställningen gäller tidsbegränsat enligt avtal - i upp till 2023-08-31, med tillträde enligt överenskommelse.

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Ansök nu

Postdoktor inom ytmolekylär spektroskopi av jonspecifika effekter

Kemist
Läs mer Jun 23
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Avdelningen https://www.

kth.se/che/surface vid institutionen för Kemi söker nu en postdoktor som kommer att arbeta med professor Eric Tyrode.
Tjänsten är placerad vid https://www.kth.se/en/cbh/skolan-for-kemi-bioteknologi-och-halsa-1.763561 på KTH. 

Arbetsuppgifter
Syftet med projektet är att erhålla systematiska molekylära bevis för interaktioner av utvalda joner med modellvattengränssnitt av biofysisk, geofysisk och elektrokemisk relevans. En särskild ansträngning kommer att göras för att förstå egenskaperna hos ythydratiserade protoner (Nat Commun 11, 493, 2020). De experimentella resultaten kommer att spela en nyckelroll i att stödja, motbevisa eller utvidga framväxande nya teorier om jonspecifika effekter, vilken förståelse inom fysikalisk kemi anses vara "lika viktig i systemet som Mendels arbete med genetik". [Chem. Rev. 2012, 112, 2286]. Ytmolekylär information kommer att erhållas med i huvudsak den icke-linjära ytkänsliga tekniken Vibrational Sum Frequency Spectroscopy (VSFS eller VSFG), för närvarande tillgänglig i våra toppmoderna anläggningar. Projektet kommer att innebära samarbete med olika forskningspartners både i Sverige och utomlands. Kandidaten förväntas också delta i samarbetsskrivningen av högeffektiva papper och projektleveranser.

Vi erbjuder
- En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid
- Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö

https://www.kth.se/om/work-at-kth/kth-your-future-workplace-1.49050

Kvalifikationer
Krav

- Avlagd doktorsexamen inom relevant ämnesområde, såsom ytkemi, fysikalisk kemi eller fysik, eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
- Forskningskompetens inom linjär och icke-linjär vibrationsspektroskopi, fysikalisk kemi och/eller ytkemi.
- Specifik kunskap inom vibrationsspektroskopi och summafrekvensspektroskopi / icke-linjär optik.
- Förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete, samt erfarenhet av att utveckla och leda verksamhet.
- Som person har du god förmåga att arbeta självständigt, såväl som att samarbeta med andra.
- Du har även god förmåga att uttrycka sig på engelska både skriftligt och muntligt, då det krävs i det dagliga arbetet.

Meriterande

- Vid sista ansökningsdag högst tre år sedan doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen avlades.

- Medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Ansökan
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska innehålla:

- CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap.
- Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare högskolestudier.
- Personligt brev (som beskriver både din tidigare vetenskapliga arbetserfarenhet och ditt intresse för denna tjänst). Max två sidor långa.
- Kontaktuppgifter för 3 akademiska referenser.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare, dock längst två år

En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.


Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Ansök nu

Postdoktor inom testning av mjukvarudefinierade nätverk

Forskare, IT
Läs mer Jun 22
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Arbetsuppgifter

Industrirobotar arbetar vanligtvis i en "säkerhetsbur" för att säkerställa att arbetare inte skadas av en robot i drift.

Vi behöver också samma typ av säkerhet, som är enkel och förklarlig, för nätverk. Nya mekanismer som kan bäddas in i nätverket genom hårdvaruaccelererade programmerbara nätverk eller kärntillägg är tekniken som möjliggör denna typ av säkerhet på nätverksnivå. Men nuvarande säkerhetsarkitekturer är inte byggda för detta.

Vi föreslår en lösning som använder maskininlärning och testgenerering, som utnyttjar expertis inom förklarlig maskininlärning och nätverk från UIUC och i testning och verifiering från KTH.

Detta projekt, kallat "Cybersäkerhetsbur", kommer att kombinera olika discipliner för att tillämpa idén om en säkerhetsbur på nätverkslagret. KTH och UIUC kommer att ha ett nära samarbete i detta projekt. På KTH kommer testfallsgenerering att validera olika spår mot modellen och även visa upp potentiellt skadligt beteende, vilket validerar både positiva och negativa resultat.

Projektet leds av följande forskargrupp:

- Assoc. Prof. Cyrille Artho (KTH)

- Assoc. Prof. Roberto Guanciale (KTH)

- Asst. Prof. Reyhan Jabbarvand (UIUC)

- Prof. Brighten Godfrey (UIUC)

Vi erbjuder

- En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid
- Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö
- Arbete i Stockholm med närhet till naturen 
- En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid
- Möjligheter att överföra dina forskningsresultat från första året till innovationer hos Ericsson och Saab, två världsledande företag inom telekommunikation och säkerhet

https://www.kth.se/om/work-at-kth/kth-your-future-workplace-1.49050

Kvalifikationer
Krav

- Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
- Vetenskaplig skicklighet
- Pedagogisk förmåga
- Medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet
- Samarbetsförmåga
- Självständighet
- Kandidaten ska uppvisa en hög grad av vetenskaplig skicklighet inom ett eller helst flera av de berörda forskningsområdena: Modelldriven testning, Formella metoder, eller Runtime monitoring. Som person är du självgående och har god samarbetsförmåga.

Meriterande

- Vid sista ansökningsdag högst tre år sedan doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen avlades.

- Kunskaper om teknologier och verktyg för programanalys med öppen källkod.


- Kunskap om mjukvarudefinierat nätverk.Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Ansökan
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska innehålla: 

- CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap.
- Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.
- Kortfattad redogörelse för varför du vill bedriva forskning, dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. max 2 sidor lång.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare, dock längst två år

En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.


Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Ansök nu

Amanuenser till tillämpad fysik

Lärarassistent
Läs mer Feb 15
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Arbetsuppgifter
Undervisning på kandidat- eller masterkurser som ges av institutionen för tillämpad fysik, främst i form av räkneövningar, räknestugor eller laborationer.

Assistera i forskningsprojekt såsom laborationer, sammanställning av experiment och därtill hörande uppgifter.

Vi erbjuder
- En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid
- Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö

Kvalifikationer
Krav

Du ska vara antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå vid KTH.

Meriterande

- Intresse för undervisningsämnet och att undervisa
- Goda betyg (framförallt i undervisningsämnet)
- God förmåga att uttrycka sig muntligt
- Student på KTH 

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898. 

Ansökan
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Din kompletta ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista dagen för ansökningsperioden

Om anställningen
Anställningen gäller tidsbegränsat enligt avtal - i upp till 6 mån, med tillträde enligt överenskommelse.

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Ansök nu

Postdoktor inom maskininlärning för hjärn-datorgränssnitt

Systemutvecklare/Programmerare
Läs mer Jun 1
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Arbetsuppgifter
Vi strävar efter att skapa det kroppscentrerade operativsystemet (BOS), en plattformsoberoende och modulär mjukvaruverktygssats för utveckling av kroppsdatorapplikationer.

BOS använder sensorer och ställdon i och på människor och datorplattformar utanför människokroppar. Det underlättar utvecklingsuppgifterna för applikationsdomänexperter inom medicinsk vetenskap, smart hälsa och samhällsvetenskap, vilket gör att de kan fokusera på applikationsmål snarare än systemproblem på låg nivå. Vårt mål är att främja vetenskaper relaterade till studier av mänskliga kroppar med hjälp av informationsteknologi. Vi kommer att utnyttja bärbara teknologier som smarta klockor och träningsspårare, implanterade enheter inklusive muskelstimulatorer och hjärn-datorgränssnitt (BCI) för att upptäcka, analysera och överföra information om kroppssignaler för att ge omedelbar biofeedback till personen.

Vi söker en högkvalificerad och motiverad postdoktor för att få praktisk forskningserfarenhet inom området Software Engineering och Machine Learning. Postdoktorn kommer att ansluta sig till ett forskarlag vid avdelningen för robotik, perception och lärande (RPL) som leds av professor Danica Kragic. Postdoktorn utvecklar BOS mjukvara och hårdvarukomponenter, arbetar nära forskarna som specialiserar sig på maskininlärning, samlar in data, tränar modeller och testar och utvärderar det slutliga systemet.

Handledning: postdoktorn kommer att handledas av Professor Danica Kragic, Professor Mårten Björkman och Dr. Ali Ghadirzadeh. 

Vi erbjuder
- En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid
- Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö

https://www.kth.se/om/work-at-kth/kth-your-future-workplace-1.49050

Kvalifikationer
Krav

- Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
- Doktorsexamen i mjukvaruteknik, elektroteknik, robotteknik, inbyggda system, maskininlärning eller en relaterad disciplin som handlar om systemintegration och mjukvaruutveckling.
- Tidigare erfarenhet av experimentella utvärderingar genom användande av djupinlärningsarkitektur. 
- Teoretisk bakgrund inom maskininlärning.

Meriterande

- Vid sista ansökningsdag högst tre år sedan doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen avlades.
- Vetenskaplig skicklighet.
- Pedagogisk förmåga.
- Medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet.
- Samarbetsförmåga.
- Självständighet.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Ansökan
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare, dock längst två år.

En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.


Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Ansök nu

Postdoktor inom beräkningsbaserad biofysik

Fysiker
Läs mer Jun 15
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Arbetsuppgifter
Avdelningen för biofysik är placerad på Science for Life Laboratory, där forskarlaget bland annat utvecklar några av världens mest använda verktyg för att modellera biologiska system, speciellt membranproteiner och tekniker för läkemedelsutveckling.

Som del av ett pilotprojekt inom den Europeiska satsningen EuroHPC söker vi en postdoktor för att arbeta med att portera och optimera simuleringsprogrammet GROMACS för nya datorarkitekturer baserade på RISC-V. Arbetsuppgifterna omfattar algoritmutveckling och programmering både för acceleratorer nya traditionella CPU-arkitekturer, samt parallellisering och optimering av algoritmer som FFT för att kunna genomföra storskaliga simuleringar t.ex. av membranproteiner. Arbetat inkluderar resor, speciellt inom Europa.

Vi erbjuder
- En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid
- Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö
- Arbete i Stockholm med närhet till naturen
- En världsledande forskningsmiljö i livsvetenskap och biofysik med stor mångfald och jämn könsbalans.
- Aktivt mentorskap och karriärutveckling både för akademin och näringsliv.
- Utmärkta internationella nätverk och finansiering av resor.

https://www.kth.se/om/work-at-kth/kth-your-future-workplace-1.49050

Kvalifikationer
Krav

- Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
- Erfarenhet av programmering, företrädesvis C++, eller eventuellt C.
- Erfarenhet av utformning av vetenskapliga publikationer.
- Arbetet kräver mycket goda kunskaper i engelska såväl i skrift som tal.

Meriterande

- Vid sista ansökningsdag högst tre år sedan doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen avlades.
- Vi tror att du är en aktiv forskare som har varit förstanamn på minst en vetenskaplig publikation, och ser helst att du redan har arbetat med acceleratorer, molekyldynamik eller liknande beräkningstekniker. Det är mycket meriterande med tidigare erfarenhet av att ha arbetat med utveckling av molekyldynamik-program, och även modellering av rörelse/bindning för proteiner är en merit.
- Erfarenhet av undervisning samt pedagogisk förmåga är också meriterande, liksom medvetenhet om mångfald, jämställdhet, och likabehandling. Det är viktigt att kandidater kan arbeta effektivt både som del av en större grupp och självständigt.
- Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Ansökan
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

- CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap.
- Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.
- Kortfattad redogörelse för varför du vill bedriva forskning, dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. max 2 sidor lång.
- Kontaktinformation till två referenser.
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare, dock längst två år

En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.


Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Ansök nu

HR-administratör till skolan för teknikvetenskap

HR-assistent
Läs mer Jun 29
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Vi söker en HR-administratör till Skolan för Teknikvetenskap (SCI).

Du kommer att jobba i en akademiskt inspirerande miljö där du tillsammans med en administrativ grupp utgör det administrativa stödet för två av skolans institutioner: Fysik och Tillämpad fysik. Den administrativa gruppen leds av en gruppchef, och består av ett verksamhetsnära stöd inom områdena HR, utbildning, ekonomi, infrastruktur och service. Du är även en del av ett skolövergripande HR-nätverk med ett tiotal kollegor inom HR-området.

Arbetsuppgifter
Som HR-administratör kommer du att arbeta med handläggning och administration av till exempel anställningsavtal, rekrytering, stipendier, varsel, sjuk- och semesterrapportering. Då vi arbetar i en internationell miljö ingår även stöd och bevakning av våra anställdas uppehålls-och arbetstillstånd, vilket också innebär kontakt med andra myndigheter som till exempel Skatteverket och Migrationsverket. Som HR-administratör bidrar du till utvecklingen av interna rutiner och processer inom hela HR-området.

Vi erbjuder
- En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid
- Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö
- Personalförmåner via Benify, friskvårdsbidrag på 3000kr per år etc. https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/personalformaner-kth-for-mig-1.365793

https://www.kth.se/om/work-at-kth/kth-your-future-workplace-1.49050

Kvalifikationer
Krav

Vi söker dig som har akademisk utbildning inom personalområdet eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt som vi bedömer likvärdiga. Du uttrycker dig mycket väl på svenska och engelska i både tal och skrift. Båda språken behövs då tjänsten har många internationella kontakter.

Meriterande

Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet från arbete inom personalområdet. Det är också meriterande om du har erfarenhet från statlig sektor, gärna inom universitet/högskola.

Som person har du lätt för att samarbeta och ge god service till såväl interna som externa kontakter. Du kan anpassa dig till nya situationer, är strukturerad och har förmågan att arbeta självgående.

Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898. 

Ansökan
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).

Om anställningen 
Anställningen gäller tillsvidare enligt avtal.
Anställningen inleds med sex månaders provanställning.

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Ansök nu

Doktorand inom Deep Learning för sekventiell data och grafdata

Doktorand
Läs mer Maj 12
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Projektbeskrivning
Doktorsavhandlingen kommer att fokusera på state of the art Graph Neural Network Methods och söka efter framsteg inom områdena förklarbarhet, tolkningsbarhet och andra grundläggande aspekter.

Det kommer också att behandla tillämpningen av ovanstående metoder på verkliga problem i NLP, sekvenser, tidsserier, bilder och sociala nätverksdata. Handledarens tidigare arbete kommer att stödja ytterligare framsteg inom detta område.

Forskarutbildningsämne: Information and Communication Technology

Handledning: Professor. M. Vazirgiannis assisterad av Prof. H.Boström.

Vi erbjuder
- Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över https://www.kth.se/en/studies/phd/why-1.521017
- En arbetsplats med https://www.kth.se/om/work-at-kth/en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932 och månadslön enligt https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915
- Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
- Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.
- Tillgång till toppmoderna metoder och forskning inom området GNN för sekvenser med applikationer inom medicinska/bio/farmaka-domäner.

Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

- avlagt en examen på avancerad nivå, eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175

Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

- självständigt driva sitt arbete framåt,
- kunna samarbeta med andra,
- ha ett professionellt förhållningssätt och
- analysera och arbeta med komplexa frågor.

Den framgångsrika kandidaten har studerat något av följande: tillämpad matematik, teknik, data/datavetenskap/fysik och har hög kompetens/erfarenhet inom algoritmer, maskin/djupinlärning, sannolikhet/statistik och optimering.

Kandidaterna kommer att bli nominerade och de på kortlistan kommer att gå igenom en teknisk intervju. De framgångsrika kommer att gå igenom en muntlig intervju.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter
Kontaktuppgifter https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Kontaktuppgifter https://www.dr.kth.se/.

Ansökan 
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
- Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska https://www.kth.se/student/program/examen/verifiering/vidimering-av-handlingar-1.55190 
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings, rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Ansök nu

Postdoktor inom nanogapelektroder

Forskare, IT
Läs mer Jun 23
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Arbetsuppgifter
Avdelning för mikro- och nanosystem vid KTH:s skola för elektroteknik söker en postdoktor i nanosystem.

Vi söker kandidater som vill göra avancerad forskning och projektledning inom lasertillverkning av nanosensorer och biochips. I detta projekt kommer innovativa nanosensorer och biochips att realiseras och karaktäriseras, under användning av laserbearbetningsteknologier.

Vi erbjuder
- En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid
- Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö
- Arbete i Stockholm med närhet till naturen

 

https://www.kth.se/om/work-at-kth/kth-your-future-workplace-1.49050.

Kvalifikationer
Krav
- Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen inom området mikro och nanoteknologi. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
- Erfarenheter inom handledning av studenter och projektledning av projekt inom område laserbearbetning for nanosensorer och biochips.
- Erfarenhet av ansökningar av forskningsprojekt.
- Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
- Vetenskaplig skicklighet.
- Förmåga att verka för att forskningsresultat kommer till nytta.
- Förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete.
- Samarbetsförmåga.
- Självständighet.

Meriterande
- Den framgångsrika kandidaten förväntas ha en civilingenjör examen i elektroteknik, maskinteknik, eller motsvarande examen från ett större universitet. En specialisering i mikro- och nanosystem är en fördel.
- Vid sista ansökningsdag högst tre år sedan doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen avlades.
- Pedagogisk förmåga.
- Kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.
- Erfarenhet av att utveckla och leda verksamhet och personal.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://intra.kth.se/administration/rekrytering/annonsering/fackrepresentanter-1.500898. 

Ansökan
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska innehålla: 

CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap. Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).

Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare, dock längst två år. 

En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Ansök nu

Postdoktor karakterisering av nanopartiklar av metaller och 2D-material

Kemist
Läs mer Jun 22
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Arbetsuppgifter
Forskargruppen utför fundamentala tvärvetenskapliga studier för att öka förståelsen för korrosions- och ytkemiska processer och mekanismer hos metalliska (nano)partiklar och kopplingen till metallfrisättning, kemisk form och biotillgänglighet.

Forskningen sker i nära samarbete med både human- och ekotoxikologer.

Postdoktortjänsten syftar specifikt till att genomföra ingående karakteriseringsstudier av nanospecifika egenskaper hos ett urval avancerade 2D-material (MXenes) samt metalliska nanopartiklar ur ett miljöperspektiv med avseende på bland annat på växelverkan med biomolekyler, frisättning av metaller, samt kombinationseffekter.

Projektet genomförs inom ramen för det pågående Mistra-finansierade projektet - MistraEnvironmentalNanosafety.

Tjänsten omfattar forskningssamarbete inom ramen för forskargruppen samt med andra både nationella och internationella samarbetspartners för att uppnå en grundläggande och tillämpad kunskap samt utnyttja nya metoder för att få en ökad förståelse mellan (nano)partiklar av metaller och avancerade 2D material ur ett ytreaktivitet-, partikelegenskap perspektiv samt hur detta påverkar deras växelverkan med miljön. Studierna genomförs i laboratoriemiljö. Tjänsten omfattar även ett ansvar att driva forskningsfronten framåt, utveckla metodik och analyssätt samt publicera forskningsresultat av högt nyhetsvärde i väletablerade vetenskapliga tidskrifter.

Vi erbjuder
- En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid
- Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö

https://www.kth.se/om/work-at-kth/kth-your-future-workplace-1.49050

Kvalifikationer
Krav

- Avlagd doktorsexamen inom materialvetenskap, kemi eller motsvarande, eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
- Erfarenhet av forskning/publikationer inom det specifika forskningsområdet gällande metaller och nanopartiklar samt 2D-material. 
- Dokumenterad kompetens av analytiska verktyg inom ytspektroskopi, elektrokemi, diffraktion, mikroskopi och kemisk analys av metalliska nanopartiklar och 2D-material 
- Dokumenterad kunskap i att formulera sig i skrift i avancerade publikationer samt kunna demonstrera goda kunskaper i engelska och muntlig presentationsteknik
- Mycket god erfarenhet av självständigt laboratoriearbete.

Vi ser att du har en utmärkt akademisk meritlista inom det specifika området, väl utvecklade analytiska färdigheter gällande material- och ytkarakterisering av nanomaterial samt färdigheter i problemlösning. Vi söker en starkt motiverad kandidat som kan bidra med egna idéer och som kan arbeta såväl självständigt som i en grupp.

Meriterande

- Vid sista ansökningsdag högst tre år sedan doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen avlades.
- Erfarenhet inom karakterisering av metalliska nanopartiklar samt speciering av metaller både på ytor och i lösning är meriterande.
- Pedagogisk förmåga
- Medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Ansökan
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare, dock längst två år.

En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.


Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Ansök nu

Forskningsingenjör inom VSLI design automation

Forskningsingenjör, el-tele
Läs mer Jun 22
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Arbetsuppgifter
Till tjänsten sökes en VLSI back-endingenjör till SiLago-projektet.

Ingenjören ska hjälpa till med framställning av sammanfogningsbara SiLago-kretsar. Det ska gå att skapa komplexa DRC- och timing-verifierbara VLSI-designer genom att placera SiLago-kretsar intill varandra. Mellanliggande komponenter såsom kablar, NoC:er, klockor, strömnät, osv. skapas med sammanfogning.

Vi erbjuder
- En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid
- Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö
- En levande och stimulerande miljö bestående av unga doktorandstudenter från hela världen och en fakultet som är världsledande inom design av inbyggda system, datorarkitetur, designautomation och halvledare

https://www.kth.se/om/work-at-kth/kth-your-future-workplace-1.49050

Kvalifikationer
Krav

Den sökande ska ha:

- Avlagd examen på grundnivå eller avancerad nivå (högskoleutbildning) inom ämnet för anställningen eller motsvarande kompetens. Examen ska vara avlagt inom i elektroteknik och VLSI-design.
- Ingående förståelse för modern datorstödd elektronikdesign, kretskortsanalys, anpassad kretskortsdesign, blandad analog digital (mixed-signal) design och krektskortssimulering i SPICE eller VHDL/Verilog AMS. 
- Medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.

Meriterande

- Samarbetsförmåga
- Självständighet
- Erfarenhet av tape-out är mycket meriterande.

Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898. 

Ansökan
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

-  CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap.
- Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.
- Personligt brev, max 2 sidor långt 

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).

Om anställningen 
Anställningen gäller tidsbegränsat enligt avtal - i upp till 18 mån, med tillträde enligt överenskommelse.

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Ansök nu

Postdoktor i biokatalys för koldioxidavskiljning

Kemist
Läs mer Jun 3
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Arbetsuppgifter
Institutionen för https://www.

kth.se/dib/industrial-biotechnology-1.783103 förser samhället med relevanta bioteknologiska lösningar för hållbar produktion av läkemedel, kemikalier, material och bränsle, samt bidrar till rent vatten och en ren miljö. Biokatalys har en lång historia på institutionen och verksamheten omfattar enzymologiska studier för användning av enzymer i syntes av finkemikalier samt att skräddarsy enzymerna för tillverkning av olika kemiska produkter.

Målsättningen med projektet är att utveckla hållbara och effektiva lösningsmedel för koldioxidavskiljning med enzymkatalys och aminerade kolloider som prioriterade områden. Projektet finansieras av Energimyndigheten och utförs i ett nära samarbete med forskare vid KTH, Stockholms universitet och företagspartners.

Postdoktorn i biokatalys kommer att fokusera på att utveckla stabila och effektiva katalysatorer av karboanhydras i samarbete med företagspartner EnginZyme AB.

Projektet omfattar:

- Tillverkning, enzymutveckling och karakterisering av termostabila karboanhydraser.
- Utveckling av termostabila och effektiva immobiliserade karboanhydraser och karakterisering av dessa.
- Att utföra enzymologiska studier och analysera data.

Postdoktorn kommer att kommunicera forskningsframsteg inom biokatalysgruppen vid Institutionen för Industriell Bioteknologi och med våra samarbetspartners, samt sprida projektresultaten genom muntliga presentationer, vetenskapliga publikationer och genom information till allmänheten. Förutom forskning kommer postdoktorn bidra till handledning av masterstudenter och doktorander samt bedriva viss undervisning och handledning i laboratoriekurser inom biokemi och enzymologi.

Vi erbjuder
- En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid
- Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö
- Arbete i Stockholm med närhet till naturen

https://www.kth.se/om/work-at-kth/kth-your-future-workplace-1.49050

Kvalifikationer
Krav

- Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
- Visad vetenskaplig skicklighet inom molekylärbiologi och proteinproduktion
- Erfarenhet av molekylmodellering och enzymologi
- Förtrogenhet med forsknings- och publikationsetik
- Flytande i engelskt tal och skrift då engelska är det språk som används mest på institutionen
- Erfarenhet av att skriva vetenskapliga publikationer som ledande författare
- Du har en pedagogisk förmåga att handleda kandidat- och masterstudenter
- Du har personlig integritet, kommunicerar väl, har stor samarbetsförmåga, fokuserar på mål och resultat, är tålmodig och ser helheten
- Självständig

Meriterande

- Vid sista ansökningsdag högst tre år sedan doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen avlades.
- Erfarenhet av bioinformatik
- Medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet
- Medvetenhet om hållbar utveckling och grön kemi
- Kandidaten visar personlig mognad, är självständig, tar initiativ och är energisk

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Ansökan
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska innehålla: 

- CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap.
- Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.
- Kortfattad redogörelse för varför du vill bedriva forskning, dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. max 2 sidor lång.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare, dock längst två år

En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.


Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Ansök nu

Postdoktor inom Computational Neuroscience samt dataanalys

Doktorand
Läs mer Jun 21
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Arbetsuppgifter
dBRAIN är ett interdisciplinärt initiativ vars syfte är att öka kunskapen om neurodegenerativa sjukdomar såsom Parkinson och Alzheimer.

Vi kombinerar hjärnavbildning, maskininlärning, topologisk dataanalys samt simulering av biologiska neurala nätverk över olika biologiska skalor för att bättre förstå de kausala sambanden mellan biomarkörer och sjukdomssymptom. Denna förståelse kommer att förbättra sjukdomsdiagnos, förutsägelser om hur sjukdomen utvecklas och kan även leda till förbättrad behandling.  Mer information om dBRAIN finns på https://www.digitalfutures.kth.se/research/collaborative-projects/dbrain/ 

Det specifika projektet omfattar modellering av biologiska neurala nätverk (både s.k. abstrakta rate-modeller och mer data-drivna biofysiska modeller) samt analys and data. Varje postdok kommer att samarbeta nära med flera av projektledarna och postdokarna i konsortiet.

Vi erbjuder
- En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid
- Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö
- Ett interdisciplinärt arbetsklimat där det finns stora möjligheter att utveckla nya kunskaper
- Möjlighet att arbeta i ett projekt som har potential att påverka både behandlingen av neurodegenerativa sjukdomar och som även kan förbättra patienternas livskvalitet
- Interaktioner med ett brett nätverk av neuroforskare, matematiker, modellerare och maskininlärningsexperter

https://www.kth.se/om/work-at-kth/kth-your-future-workplace-1.49050

Kvalifikationer
Krav

- Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
- Sökanden bör ha en doktorsexamen inom computational neuroscience, datalogi, fysik, eller liknande.

Meriterande

- Vid sista ansökningsdag högst tre år sedan doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen avlades.
- Vetenskaplig skicklighet
- Pedagogisk förmåga
- Medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet
- Samarbetsförmåga
- Självständighet

Det är meriterande att även ha visat, t.ex. via publikationer, att erfarenheter finns av något av följande: 

- modellering och analys av dynamiken hos biologiska neurala nätverk (spikande eller ’rate’-baserade modeller)
- analys av multidimensionella och multiskaldata, t.ex. neural aktivitet (dvs spikdata, calciumimaging, etc) eller proteomik
- modellering av detaljerade neuron- och synapsmodeller
- Erfarenhet av att analysera och/eller modellera neurala system är önskvärd men inte nödvändig. 

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Ansökan
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska innehålla: 

- CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap.
- Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.
- Kortfattad redogörelse för varför du vill bedriva forskning, dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål inom dBRAIN. max 2 sidor lång.
- Kontaktinformation till två referenser vi kan kontakta 

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare, dock längst tre år

En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.


Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Ansök nu